O INKLÚZII VO VZDELÁVANÍ S JANETTE MOTLOVOU

26.02.2020

Na dnešnom stretnutí s Janette Motlovou, riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), sme diskutovali o  pripravovanej stratégii inkluzívneho vzdelávania, potrebe zabezpečenia multidisciplinárneho prístupu pre dieťa a rodičov v oblasti poradenstva, ako aj  o práci v oblasti diagnostiky detí, ktorá by zohľadnila sociálne, kultúrne, jazykové a inopodnetné prostredie dieťaťa.

Prvou z tém našej diskusie bola potreba implementácie inkluzívneho vzdelávania do slovenského školstva. Pani Motlová nás informovala o  pripravovanej stratégii inkluzívneho vzdelávania, na ktorej VÚDPaP v  súčasnosti pracuje. Zhodli sme sa na dôležitosti inkluzívneho vzdelávania aj v súvislosti s pretrvávajúcou diskrimináciou a  segregáciou v slovenskom školstve. Venovali sme sa preto aj otázke diagnostiky detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Jedným z dôvodov nesprávneho zaraďovania detí z marginalizovaných rómskych komunít do špeciálnych tried pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím je aj absencia správnych diagnostických nástrojov, ktoré by  dostatočne zohľadňovali sociálne, kultúrne a jazykové prostredie týchto detí. V dôsledku toho dochádza k nesprávnej diagnostike detí. K riešeniu problémov by prispelo aj zrušenie variantu A, teda vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v špeciálnom prúde vzdelávania. Namiesto toho by im mala byť poskytnutá dostatočne cielená podpora na bežnej základnej škole. Zároveň sme sa zhodli na  potrebe celkovej transformácie vzdelávacieho systému tak, aby bol zabezpečený spravodlivý a rovný prístup k vzdelávaniu pre všetky deti.

Verím, že aktivity Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prispejú k zlepšovaniu v oblasti inklúzívneho vzdelávania i korektnej diagnostiky detí pri zaraďovaní do špeciálneho prúdu vzdelávania.
Zobraziť všetky