Iné linky

Úrad vlády Slovenskej republiky - Sekcia ľudských práv a menšín
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Štátny pedagogický ústav
Ústav informácií a prognóz školstva
IUVENTA
Štátna školská inšpekcia
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Infovek
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Verejný informačný portál (prevádzkuje Úrad vlády Slovenskej republiky)
Data archív výskumu mládeže
Učiteľské noviny
Moderná škola
KamDoSkoly.sk - portál žiakov, študentov a pedagógov
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
Detský fond Slovenskej republiky
Unicef
Nadácia pre deti Slovenska
Rada mládeže Slovenska
Tlačová agentúra detí a mládeže
BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti
Návrat
Dobrý anjel
Hodina deťom
Úsmev ako dar
Nadácia Milana Šimečku
Slovenská humanitná rada
Človek v ohrození
Pomoc obetiam násilia
Brána do života
Únia centier pomoci a ochrany Dafné
Centrum Slniečko
Detská organizácia Fénix
Náruč - pomoc deťom v kríze
Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením v SR
Priatelia detí
Domov sociálnych služieb pre deti ROSA
Organizácia Spojených národov (OSN)
Výbor OSN pre ľudské práva
Výbor OSN pre práva dieťaťa
UNICEF Detský fond Spojených národov
UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Informačná kancelária Rady Európy
Quo vadis, O. Z.
Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť, O. Z. 
Otcovia. O. Z.

Európsky portál pre mládež