Ty a zodpovednosť

"Prosím o radu. Dostal som pokutu za prechod cez kolajnice v mieste kde je to zakázané. Keďže som nemal na mieste na zaplatenie 15€, dostal som blok a šek na zaplatenie. Je to správne, keď ešte nemám peňažný príjem - som žiak SOŠ? Ako to možu odo mňa vymahat keď nič nemám. To je trest pre rodičov? Ďakujem za odpoved."
Adam, 15 rokov

Ahoj, Adam,
je to správne. Za priestupok je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Je to sankcia pre Teba ako páchateľa priestupku. Zodpovední sú však za to aj Tvoji rodičia, vrátane povinnosti pokutu zaplatiť, pretože Ťa ako Tvoji zákonní zástupcovia nenaučili rešpektovať uložené zákazy.

právnik Marian

„Dobrý deň, moja mama ma nechce púšťať večer von, musím byť vždy do 21:00 hod. doma, tvrdí, že je na to nejaký zákon. Chcem sa spýtať či je to pravda.“
Lenka, 14 rokov


Ahoj, Lenka,
neviem, či je to pre Teba pozitívna správa, ale pravda to je. Mama sa vyzná. Vo všeobecnosti je na to niekoľko zákonov, v trestnej rovine je to Trestný zákon. Ak by Tvoji rodičia zanedbávali Tvoju výchovu a neurčovali Ti pravidlá, ako je toto, mohli by dokonca spáchať trestný čin. V občianskoprávnej rovine je to zákon o rodine. Súčasťou rodičovských povinností (a práv) je aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Riadne neplnenie si rodičovských práv môže viesť až k ich obmedzeniu či pozastaveniu ich výkonu súdom. Konkrétne o 21.00 hodine hovorí zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, podľa ktorého sa osoby maloleté do 15 rokov nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (v tomto období, keď sú tu letné terasy, bufety na kúpaliskách, hypermarkety otvorené 24 hodín denne, je to takmer všade...). Chápem, že niekedy je to pre Teba obmedzujúce, ale Tvoji rodičia robia iba to, čo by mali a čo predpokladám, že robia všetci rodičia, ktorým záleží na ich deťoch. Musíš byť trošku trpezlivá, v priebehu Tvojho ďalšieho fyzického a osobnostného vývoja sa nepochybne možnosti voľočasových aktivít a ich pestrosť bude rozširovať a hádam tak s využívaním Tvojho voľného času budeš spokojnejšia ako teraz.

právnik Marian


"v ktorom roku som zodpovedny sam za seba ja pravda od 16 rokou"

Ahoj.
„Byť zodpovedný sám za seba“ – každý si pod tým môžeme predstaviť niečo iné a dá sa na to pozerať z rôzneho uhla pohľadu. Z právneho hľadiska a z pohľadu určitých právnych následkov treba rozlišovať spôsobilosť na právne úkony – spôsobilosť konať vo veciach, ktoré majú určité právne následky (napr. kúpa ma za následok prechod vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho) a právnu zodpovednosť, čiže spôsobilosť niesť za konkrétne činy právnu zodpovednosť. Pri zodpovednosti ešte rozlišujeme občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť. Osoba nadobúda plnú spôsobilosť na právne úkony až dovŕšením 18. roku. Dovtedy je spôsobilá len na tie právne úkony, ktoré zodpovedajú jej rozumovým a vôľovým schopnostiam (napr. osoba mladšia ako 18 rokov si môže kúpiť bežné veci sama, ale nemôže si kúpiť veci ako auto, dom a podobne). V ostatných veciach je osoba – dieťa zastupované svojím rodičom ako zákonným zástupcom. Výnimku tvorí možnosť osoby staršej ako 16 rokov uzavrieť manželstvo. Osoba vtedy zároveň nadobudne plnú spôsobilosť na právne úkony. Je to však možné len vo výnimočných prípadoch a s povolením súdu. V nadväznosti na túto spôsobilosť rozlišujeme aj občianskoprávnu zodpovednosť. Ak je osoba spôsobilá na určitý právny úkon, zároveň zaň nesie aj zodpovednosť. Trestnoprávna zodpovednosť (zodpovednosť za spáchanie trestného činu) sa vo všeobecnosti viaže na dovŕšenie 14. roku. Čo sa týka vzťahu rodič – dieťa, rodič okrem zastupovania dieťaťa zodpovedá aj za výchovu svojho dieťaťa, taktiež do dovŕšenia 18. roku veku.

právnička Lenka


"dobry den chcem sa spytat ohladom toho ze som sa registroval na jednej stranke , na tu stranku som zadal len svoj email nic ine a teraz odomna pytaju zato peniaze nezadaval som svoje osobne udaje nic len svoj email je mozne aby odomna vymahali peniaze ?? ďakujem"

Tomas

Ahoj, Tomáš,
keďže Tvoja otázka je neurčitá, môžem Ti odpovedať len všeobecne. Píšeš, že si sa registroval na internetovej stránke. To môže mať za následok aj povinnosť zaplatiť registračný poplatok. Konanie, ktorého následkom vzniká povinnosť platiť, väčšinou vyžadujú určitosť subjektu, to znamená uvedenie osobných údajov pre overenie totožnosti osoby. Je preto veľmi nepravdepodobné, že len na základe uvedenia emailovej adresy od Teba niekto vymáha peniaze, lepšie povedané, že tak robí oprávnene. Zver sa preto najlepšie rodičom, aby zistili, kto a prečo od Teba vymáha peniaze. S podobnými problémami majú určite viac skúseností. Ja Ti odporúčam, neplať nič, kým nezistíš, či je to Tvoja povinnosť. Zisti to však čo najskôr, lebo medzi nami, internet nevynímajúc, sa pohybuje veľa podvodníkov. V súvislosti s Tvojou otázkou dodávam, že ak ešte nemáš osemnásť rokov, môžeš robiť len niektoré úkony, ktoré majú právne následky (právna spôsobilosť na právne úkony je neúplná). Čo môžeš urobiť, závisí od schopnosti posúdiť závažnosť svojho konania a právnych následkov, ktoré vzniknú alebo vzniknúť môžu. Je možné, že aj keby si uviedol svoje osobné údaje, vzhľadom na Tvoj vek by bola registrácia neplatná.

právnička Lenka"Dobrý deň...chcela by som sa vás spýtať,či môže ísť 15 ročný chalan do väzenia za marihuanu? a keď áno tak na koľko?..."
anonymka, 15 rokov


Milá anonymka,
trestne zodpovednou môže byť každá osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14. rok veku (výnimkou je trestný čin sexuálneho zneužívania, pri ktorom je hranica trestnej zodpovednosti 15 rokov). Súd teda môže 15-ročného chlapca uznať vinným z trestného činu a uložiť mu trest odňatia slobody.
Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku, vykonáva v osobitných ústavoch na výkon trestu pre mladistvých.
Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je trestným činom, pričom výška trestu, ktorý zaň možno uložiť závisí aj od spôsobu, akým bol tento trestný čin spáchaný.
Mladistvému, teda osobe, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, však možno uložiť trest odňatia slobody maximálne do výšky 7 rokov.
Pokiaľ máš na mysli neoprávnené prechovávanie marihuany pre vlastnú potrebu, mladistvému možno uložiť za takýto čin trest odňatia slobody do výšky 1 a pol roka (18 mesiacov) a ak takúto látku prechovával vo väčšom rozsahu, tak až do výšky 2 a pol roka (30 mesiacov).

právnik Ondrej J."chytili nas so spoluziakom kradnut v potravinach som si vedomy ze to nebolo spravne ...policajti spisali s nami nase udaje co sme spravili a museli sme to podpisat ...hambim sa za svoj cin a chcem sa opytat co z toho mozem mat .. ci uz budem vzdy niekde zapisany"
Ondrej, 10 rokov

Ondrej,
je dobre, že sa hanbíš a uvedomuješ si, čo si spravil. Pre Tvoju informáciu uvádzam, že podľa zákona o priestupkoch sa priestupku proti majetku dopustí ten, kto to úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. Podľa Trestného zákona trestný čin krádeže spácha ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, v takom prípade je možné zlodeja potrestať odňatím slobody až na dva roky. Trestný zákon pozná ešte viac kvalifikovaných skutkových podstát trestného činu krádeže, ale s tým Ťa teraz nebudem zaťažovať. Uvádzaš, že si kradol v potravinách. Nie je jasné, čo si ukradol a akú veľkú škodu si spôsobil. Nie je preto možné povedať, ako by si dopadol, keby si mal 15, resp. 14 rokov a bol by si zodpovedný za spáchanie priestupku, či trestného činu. Tvojím šťastím je, že podľa toho, čo uvádzaš, máš 10 rokov. To však neznamená, že Ti to prejde len tak. Okrem Tvojich rodičov, ktorí by mali konať v prvom rade, môže, vzhľadom na Tvoj vek a v snahe Ťa prevychovať, do celej veci vstúpiť aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a následne Ti môže byť uložené niektoré z výchovných opatrení. Naša spoločnosť totiž netoleruje takéto správanie. Evidencia alebo register, v ktorých by si mal byť navždy zapísaný v tomto prípade neexistuje, avšak určite to ostane navždy zapísane v Tvojej hlave rovnako ako v hlavách Tvojich rodičov. Tak verím, že sa poučíš. Ak by si mal záujem, môžeš si pozrieť aj iné odpovede na podobné otázky, ktoré nájdeš v tejto rubrike.

právnik Ondrej S.