Ty a výber školy

"Ahojte :) ... Mám 14 rokov a neviem si vybrať strednú školu. Problém je v tom že chcem byť učiteľom na ZŠ. A neviem na akú strednú školu mám ísť z ktorej by sa mi podarilo dostať na pedagogickú vysokú školu :) ďakujem"
Michal R...

Ahoj, Michal,
výber strednej školy je určite dôležité rozhodnutie, keďže však Ty máš jasnú predstavu o tom, čomu sa chceš v budúcnosti venovať, je toto rozhodnutie jednoduchšie. Dávam Ti do pozornosti zoznam stredných škôl  (v ktorom môžeš hľadať školy podľa krajov). Aj stredné aj vysoké pedagogické školy ponúkajú rôzne študijné odbory, resp. študijné programy, takže rozhodovať sa určite budeš aj podľa toho. Dopĺňam tiež, že predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách sú zamerané vzdelávacie programy gymnázií, z nich niektoré sú aj so zameraním na konkrétne predmety. Najlepšie Ti však bude vedieť poradiť nielen Tvoj triedny učiteľ, ale aj výchovný poradca vašej školy, príp. sa môžeš obrátiť aj na centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prínosom sú aj Dni otvorených dverí v jednotlivých školách, ale aj rady od rodiny, priateľov a známych.
Držím Ti palce v štúdiu na strednej aj vysokej škole.

právnička Henrieta„Ahoj potrebujem poradiť tento rok maturujem chodim na bilingvalne gymnazium a vobec neviem kam by som chcela ist na vysoku existuju niake psychologicke testy ktore ma aspon trochu usmernia ? .. ak ano niaky link alebo kontakt kde by som niekoho takeho nasla . Dakujem"
More


Ahoj, „More“,
odporúčam Ti poradiť sa s výchovným poradcom vašej školy. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Do pozornosti Ti dávam aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
Zaujímavé linky k vysokým školám sú napr.:
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=414;
http://www.absolventi.iedu.sk/Page/UplatnenieStudentovTabulka.aspx;
http://www.portalvs.sk/;
http://www.stuzkova.eu/vysokaskola;
http://www.test-osobnosti.sk/;
http://www.farbyskoly.sk/kam-dal/vyber-vysokej-skoly;
http://zmaturuj.zones.sk/vysoke-skoly/ a mnohé ďalšie.
Odporúčam Ti získať čo najviac informácií o školách, na ktoré sa zúži Tvoj výber, o podmienkach prijatia a o priebehu štúdia, vrátane informácií o akreditácií vybraných študijných programov, ale i o uplatnení absolventov, tak aby Ťa štúdium a následne práca vo vybranom odbore uspokojovala. 
Držím Ti palce pri ďalšom štúdiu.


právnička Henrieta


„Dobry den, chcem sa spytat ako je to s dokoncenim strednej skoly. Po tretom rocniku som zo skoly odisla, ale maturitu si chcem jednoznacne dokoncit a pokracovat dalej na vysokej skole. Problem je vsak, ze nechcem studovat denne, a kedze nechcem stratit viac ako jeden rocnik, potrebovala by som si maturitu spravit za najviac dva roky. Je nieco take mozne? Dakujem za odpoved.“
Lucia, 18 rokov, Trenčiansky kraj

Ahoj, Lucia,
Tvoje rozhodnutie, že si chceš dokončiť strednú školu a získať aj vyššie vzdelanie,  oceňujem a považujem ho za veľmi správne a v živote dôležité.  Na tejto stránke sme už na podobné otázky viackrát odpovedali, napriek tomu uvádzam nasledovné:
Výchova a vzdelávanie sa v školách organizuje dennou, ale aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná. Vzdelávanie sa však môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa individuálneho učebného plánu. Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne. Diaľkové vzdelávania je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín. Dištančné vzdelávania je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom. V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia ("kombinované štúdium"). Pre prijatie na externú alebo kombinovanú formu štúdia v stredných školách je potrebné podať prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási, a to do 31. mája. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň, druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy. Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Dĺžka externej formy štúdia alebo kombinovaného štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Či stredná škola, na ktorej by si rada študovala, externú formu štúdia ponúka, môžeš zistiť na internetovej stránke školy či kontaktovaním danej školy. 
Lucia, odporúčam Ti nájsť najskôr odpoveď na otázku, či je  možné dokončiť začaté vzdelanie v škole, v ktorej si študovala.  Školský zákon umožňuje prijatie do vyššieho ročníka strednej školy. Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy určeného vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási. Do vyššieho ročníka odboru vzdelávania v strednej škole, ktorých štúdium sa končí maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou, a ktorý v nižších ročníkoch štúdia poskytuje zároveň stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, možno prijať absolventa nižšieho ročníka alebo uchádzača, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, prípadne maturitnú skúšku a splnil ďalšie požiadavky, ktoré určil riaditeľ strednej školy. Po  prijatí je možné riaditeľa školy požiadať o povolenie individuálneho učebného plánu. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.
Lucia, odporúčam  Ti tiež urobiť si prehľad o školách, ktoré poskytujú také vzdelanie, o ktoré máš záujem. Zoznam škôl nájdeš na viacerých stránkach (napr.:  https://www.iedu.sk/institucie_a_skoly/skoly/Stranky/Strednéškoly1.aspx, http://www.stredne-skoly.sk/, http://studia.education.sk/www.uips.sk/registre/vyber-skol-podla-kriterii), na ktorých môžeš vyhľadať napr. školy v Trenčianskom kraji, z ktorého pochádzaš, a kde  sú uvedené kontaktné údaje, vrátane webových stránkach stránok škôl, na ktorých môžeš získať viac potrebných informácií. Následne Ti odporúčam vybrané školy kontaktovať, či už písomne, telefonicky alebo  osobne, a zistiť, ktorá z nich by Ti vyhovovala.  Môžeš sa obrátiť tiež na Krajský školský úrad v Trenčíne, ktorý vedie zoznam škôl zriadených v jeho územnej pôsobnosti.
Verím, že budeš úspešná  a strednú školu a  následne aj vysokú školu úspešne doštuduješ. Držím Ti palce.


právnička Henrieta„Dobry den,Som z Popradu a dala som si prihlasku na strednu skolu v Čadci,Mam strach že mio zamietnu žiadosť o ubytovanie v inernate??Ak sa tak stane čo mam robiť? Je to viac ako 160km.To nemozem kazdy den cestovat tolko...“
Wewe


Ahoj, Wewe,
odporúčam Ti čo najskôr si zistiť všetky podrobnosti o možnostiach ubytovania, ktoré ponúka škola, ktorú si si zvolila. Riaditeľ školského internátu a v školskom internáte zriadenom ako súčasť školy riaditeľ školy rozhoduje  o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školského internátu na príslušný školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka. Určite je dôležité tento problém riešiť, a to samozrejme aj s rodičmi, ktorí za Teba do dosiahnutia plnoletosti zodpovedajú. Možností je viacero, napríklad aj pomoc rodiny, ktorá býva v okolí zvolenej školy. Do pozornosti dávam aj možnosť podať dve prihlášky na vzdelanie. S výberom tej správnej školy, keďže ešte je čas, Ti môže pomôcť triedny učiteľ, výchovný poradca a pomôcť Ti môžu aj v centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie.

právnička Henrieta


„Chcem sa spýtať, tento rok budem končiť 2-ročný odbor stavebná výroba, išiel som tam z osmičky.V škole mi povedali že nemožem ísť na nadstavbu, lebo tam len z 3ročky učnovky, ale chcem vedieť a ked riadne skončím 2.roč, urobím záverečné skúšky môžem sa prihlásiť na 3 ročnú riadnu učnovku alebo aj na maturitné štúdium -4 ročku . Musím mať urobený kurz na dokončenie 9.roč. ZŠ“
Michal, 17 rokov, Banská Bystrica
 

Ahoj, Michal,
najprv vyberám zo školského zákona nasledujúce:
Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou a splnil podmienky prijímacieho konania. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. Pre prijatie na vzdelávanie v stredných školách štvorročného vzdelávacieho programu je v zásade potrebné úspešné absolvovanie posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy (teda 9. ročníka základnej školy) a splnenie podmienok prijímacieho konania. Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže základná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Podľa vyhlášky o základnej škole môže škola organizovať toto vzdelávanie v dennej forme štúdia alebo externej forme štúdia. Dĺžku kurzu určí riaditeľ na základe zistenej úrovne získaného vzdelania osoby, najviac však v dĺžke jedného školského roka. Michal, odporúčam Ti, prípadne aj spolu s Tvojimi rodičmi, obrátiť sa na výchovného poradcu vašej školy, ktorý by mal mať všetky potrebné informácie. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Držím Ti palce, aby si úspešne zvládol štúdium, ktoré si vyberieš.

právnička Henrieta


"Ahoj,moja mama už dlhšie pracuje a býva v Nemecku.Ja končím 9.ročník na základnej škole na Slovensku.Mám záujem ďalej študovať v Nemecku,ale iba na rok.Je možné začať hneď prvým rokom,alebo najprv musím začať tu?Po nemecky síce neviem dokonale,ale myslím,že podstatou toho štúdia je jazyk sa naučiť."
Angie

Milá Angie,
na štúdium na strednej škole v zahraničí sa môžu hlásiť aj žiaci Slovenskej republiky. Podmienky prijímania na školy v Nemecku je potrebné si vopred zistiť. Dôležitou podmienkou je znalosť jazyka príslušnej krajiny. Doklady, ktoré vyžadujú školy v zahraničí o ukončení základnej školy, musia byť spravidla preložené do jazyka krajiny a notársky overené. Podľa školského zákona nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak v školskom zákone nie je ustanovené inak. V Tvojom prípade to znamená, že chýbajúci posledný rok do splnenia dĺžky povinnej školskej dochádzky musíš absolvovať na území Slovenskej republiky. Spolu s rodičmi zváž výber vhodnej strednej školy a podaj si prihlášky na strednú školu na Slovensku. Po prijatí na niektorú z nich, by Tvoj zákonný zástupca (rodič) mal požiadať riaditeľa školy o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky. Vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky je jednou z foriem osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky. Podmienkou Tvojho štúdia na strednej škole v Nemecku už od 1. ročníka na strednej škole je teda súhlas riaditeľa školy, na ktorú budeš prijatá na Slovensku.
Školský zákon ustanovuje, ktoré náležitosti má obsahovať písomná žiadosť zákonného zástupcu (príp. plnoletého žiaka):
a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.
Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Kmeňová škola (škola, do ktorej budeš prijatá na Slovensku) poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice a pracovné zošity.
Po návrate na Slovensko by si mala rátať s tým, že na kmeňovej škole budeš musieť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré Ti určí riaditeľ školy.
Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy Tvoj zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom máš skúšku vykonať. Vysvedčenie z kmeňovej školy Ti vydajú, ak vykonáš úspešne skúšku z predmetov určených riaditeľom školy, ktoré sa na zahraničnej škole nevyučujú.
Angie, želám Ti, aby pobyt v zahraničí spojený so štúdiom na novej škole bol pre Teba prínosný po všetkých stránkach, najmä však pokiaľ ide o nadobudnutie jazykových znalostí.

právnička Katka Ď.


"Dobrý deň, chcel by som sa opýtať čo je dôležité pri prijatí na vysokú školu vo švajčiarsku alebo v UK. Berú sa do úvahy aj známky z vysvedčení alebo len z maturitného vysvedčenia? Za odpoved vopred dakujem :)"
Filip, 18 rokov

Ahoj, Filip,
v prvom rade by som Ti chcela vysvetliť, že nie je možné univerzálne hodnotiť prijímanie na vysoké školy v nejakom štáte, nakoľko sa podmienky na prijatie na určitú školu môžu líšiť od prípadu k prípadu. Napr. ani v slovenskom vzdelávacom systéme nie je špecificky určené, vysvedčenia z ktorého ročníka budú určujúce pre splnenie podmienok školy, keďže každá škola si môže určiť svoje vlastné podmienky na prijatie na štúdium. Základnou podmienkou podľa zákona o vysokých školách je však dosiahnutie stredoškolského vzdelania, pričom uchádzač musí predložiť dôkaz o tom práve predložením maturitného vysvedčenia.
Bolo by vhodné, aby si si urobil základný rešerš o vzdelávacom systéme krajiny, v ktorej chceš získať univerzitné vzdelanie na internete, ktorý Ťa určite v tomto smere nesklame. :-) Pripájam pre Tvoju informáciu zopár tipov: 
http://www.slovenskecentrum.sk/sk/page/21/vysoka-skola-v-anglicku
http://ec.europa.eu/ploteus/
http://europa.eu/youth/
Prajem Ti veľa šťastia pri hľadaní tej najvhodnejšej školy pre Teba v zahraničí.
 
právnička Katka Ď.