Ty a Tvoje práva a povinnosti v škole

"Zdravím chcel by som sa opýtať po koľkých vymeškaných hodinách ma može triedny učiteľ hlásiť na sociálku?"
mato

Ahoj, Maťo,
odpoveď na Tvoju otázku je upravená v zákone o štátnej správe v školstve, podľa ktorého ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. Dodávam len, že povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak máš problém s dochádzkou, odporúčam Ti ho riešiť s rodičmi, triednym učiteľom, riaditeľom alebo výchovným poradcom. Zodpovedným prístupom k riešeniu problému sa určite dá predísť mnohým nepríjemnostiam.

právnička Katarína P.


"Dobrý deň, dostal som pokarhanie od triedneho učiteľa za porušenie školského poriadku - ubliženie na zdraví a to z tohto dôvodu: Chorý spolužiak /problémy s krvou/ pri behu sa o mňa potkol, keď som išiel iným smerom a spadol. Vstal a na nič sa nesťažoval. Jeho matka kôli jeho zdravotným problémom ho zobrala k lekárovi. V lekárskej správe sa uvádza, že všetky výsledky sú v poriadku, negatívne, bez bolesti, bez podliatin. Záver bol: pomliaždenie. Spolužiak ani nemaródoval. Chcem vedieť, či som pokarhanie dostal právom, keď to nebol úmysel, a jednoducho on bežal ja som išiel, on sa potkol a spadol. Nebolo to úmyselné. To čo bolo v lekárskej správe som sa dozvedel od svojich rodičov, ktorí ju videli. Od triednej som sa dozvedel, že mi pokarhanie musela dať, lebo spolužiak bol u lekára. Viete mi poradiť? Ďakujem."
Nespokojný s pokarhaním


Milý neznámy,
školský zákon hovorí aj o tom, že dieťa alebo žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia. V prípade školského poriadku ide o súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov a pracovníkov školy. Dôsledné plnenie týchto noriem je základnou povinnosťou všetkých.
Podľa školského zákona, školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:
a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,
c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.
Školský poriadok zverejňuje riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole alebo v školskom zariadení preukázateľným spôsobom s ním oboznamuje zamestnancov, deti a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí a žiakov. Podľa školského zákona, ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. To, či v súvislosti s danou situáciou v Tvojom prípade naozaj došlo k porušeniu školského poriadku, a či celá situácia bola vyhodnotená správne alebo nesprávne, nie je možné bez ďalších informácii posúdiť. Máš však možnosť obrátiť sa na riaditeľa školy a v rámci dialógu uvedený problém riešiť. Ak to nepomôže, je možnosť obrátiť sa na Štátnu školskú inšpekciu. Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.


právnička Aďa


"dobry den!som ziacka 3.triedy zo zs..v prvom polroku som mala 151vymeskane vyucovacie hodiny,ospravedlnene,bola som casto chora.pani triedna ucitelka mi hovorila,ze ked budem vela chybat musim ist na skusky,budu tam tri pani ucitelky a oni ma budu skusat.vysvedcenie som mala dobre 2 dvojky ostatne jednotky.prosim vas napiste mi po kolkych vymeskanych ospravedlnenych hodinach treba ist na take skusky a kto o tom rozhoduje?ja sa od toho bojim."
kiara111ful


Milá „kiara 111ful“,
ako vidím, trápi Ťa problém, s ktorým sa na nás obrátilo už viacero Tvojich rovesníkov. Školský zákon hovorí aj o tom, že dieťa alebo žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať. Pokiaľ sa žiak nemôže na vyučovaní zúčastniť, mal by svoju neprítomnosť riadne ospravedlniť. Podľa školského zákona, ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. Plnoletý žiak sa z vyššie uvedených dôvodov a vyššie uvedeným spôsobom ospravedlňuje sám. Odporúčam Ti pozrieť si školský poriadok školy, ktorú navštevuješ, nakoľko môže upravovať podrobnejšie pravidlá pre ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní platiace na Tvojej škole. Školský zákon neupravuje maximálny počet dní resp. hodín, ktoré možno za polrok alebo školský rok ospravedlniť. Treba si však uvedomiť, že Tvoja účasť na vyučovaní je potrebná nielen z dôvodu, aby si riadne zvládla preberané učivo, ale aj aby si splnila všetky požiadavky tak, aby Ťa bolo možné klasifikovať. Tieto požiadavky Ti vysvetlia Tvoji učitelia. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Takáto klasifikácia sa uskutočňuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky. Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy. Verím však, že Ti na Tvojom vzdelaní záleží, a preto sa vynasnažíš, aby si vymeškala čo najmenej vyučovacích hodín.


právnička Aďa"Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, že čo alebo ako máme postupovať v škole, kde máme v triede 14 stupňov. Boli sme sa sťažovať aj u riaditeľky, ale jej odpoveď bola že si máme kúpiť teplejšie prezuvky, a keď je nám zima tak nám nič nebráni dať si aj kabáty,bundy.(iné učebne nie sú volné, takže nás nemôže nikam premiestniť) A aj napriek tomu že sa oblečieme teplejšie tak tým že tam sedíme niekoľko hodín tak nám je zima, už dosť ľudí v triede je podchladených. A tento problém nieje len v našej triede ale aj na vyšších poschodiach školy(chodby). Ďakujem"
Maťo, Bratislava

Ahoj, Maťo
vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim, činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu a náležitosti prevádzkového poriadku v zariadeniach pre deti a mládež.
Podľa tejto vyhlášky zariadenie pre deti a mládež musí byť vykurované tak, aby v zariadení pre deti a mládež bola zabezpečená teplota:
1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 stupňov C,
2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 stupňov C,
3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 stupňov C,
4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 stupňov C,
5. chodieb a záchodov najmenej 15 stupňov C.
(Predškolské zariadenie a prevádzkareň pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť vykurovaná tak, aby bola zabezpečená teplota v herni a v spálni najmenej 22 stupňov C a v umyvárni a záchode najmenej 24 stupňov C.)
Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie uvedené vyššie, zariadenie pre deti a mládež sa môže prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v herni a spálni predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť o deti predškolského veku a teplota vzduchu v učebniach a ďalších miestnostiach zariadenia pre deti a mládež, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 stupňov C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 stupňov C.
Ak riaditeľ/ka problém v škole nerieši, obrátiť sa je možné na zriaďovateľa školy, Štátnu školskú inšpekciu a v tomto prípade aj na regionálny úradu verejného zdravotníctva.

právnička Henrieta


"Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, je možné byť na jednej vyučovacej hodine dvakrát skúšaný z toho istého učiva (prvýkrát po vyvolaní učiteľom a druhýkrát ked presne z toho istého učiva dá 5minútovku)? Pretože potom niektorým hrozí, že dostanú dve zlé známky v priebehu jednej hodiny z toho istého učiva a to sa mi v poriadku nezdá. Dakujem pekne za odpoved."
študentka

Ahoj, študentka,
možno Ťa sklamem, ale §, ktorý učiteľ v tomto prípade porušil, nenájdeme. Do pozornosti môžem však dať Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a na hodnotenie žiakov základnej školy žiak, ktoré môžeš nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keďže uvádzaš, že si študentka, z Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl vyberám, že žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, na objektívne hodnotenie. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, rozhovormi so žiakom. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. Na záver uvádzam, že Ty i Tvoji zákonní zástupcovia (rodičia) máte právo sa informovať v škole, u konkrétneho vyučujúceho, triedneho, čo a akým spôsobom učiteľ hodnotí. Ak by ste neboli s riešením konkrétneho problému ani u riaditeľa školy spokojní, možnosťou je podanie sťažnosti Štátnej školskej inšpekcii, resp. inšpekčnému centru v kraji. Zo školského zákona na záver vyberám, že žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.

právnička Henrieta


"Dobrý deň, som žiačkou 7. ročníka 8.ročného gymnázia. Tento rok si každý z nás vybral semináre z predmetov, z ktorých chce maturovať. Ja som si vybrala humánne vedy, no aj napriek tomu sa stretávam s problémom na biológii. Profesorka nás doslova núti učiť sa latinské názvy pomaly každej cievky v tele, nehovoriac o tom, aké kvantá učiva dostaneme na každej hodine. Napríklad profesorka chémie oddeľuje študentov, ktorí chcú z chémie maturovať a ktorí nie. Na biológii sa neučíme skoro nič z učebnice, väčšinu učiva nám posiela profesorka na e-mail, a to aj také učivo, o ktorom nie je v učebnici ani zmienka. Myslím si, že ako budúca maturantka humánnych vied nepotrebujem vedieť ako sa volá každý jeden hormón v tele po latinsky, a už vôbec nie, aký ma účinok. Môže nám profesorka dávať takéto doslova neúnosné množstvá informácií a to doslova, podľa jej vlastného uváženia ??? Rozprávala som sa aj so študentmi iných gymnázií a oni sa takéto veci vôbec neučili..."
Alexandra, Martin

Ahoj, Alexandra,
k Tvojej otázke môžem uviesť, že povinný obsah výchovy a vzdelávania vymedzujú štátne vzdelávacie programy, ktoré vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, prípadne iné ministerstvo. Súčasťou štátnych vzdelávacích programov sú aj vzdelávacie štandardy, teda súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať. Na základe štátneho vzdelávacieho programu si potom školy pripravujú školský vzdelávací program. Je to základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách, upravuje obsah výučby i jej organizáciu. Školský vzdelávací program obsahuje okrem iného aj učebné osnovy, v ktorých by si mala nájsť aj obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov.
Školský vzdelávací program musí riaditeľ školy zverejniť na verejne prístupnom mieste.
Čiže, zjednodušene povedané, štát určí pre školy akési minimum a tie si na základe neho vypracujú vlastné vzdelávacie programy, ktoré ďalej rozvíjajú nad rámec štátom stanoveného minima.
Ak máš pochybnosti o nárokoch učiteľky, odporúčam Ti oboznámiť sa predovšetkým s učebnými osnovami. Následne môžeš vec riešiť s profesorkou biológie, s triednou učiteľkou, prípadne aj s riaditeľom školy. Ak by to nepomohlo, môžeš sa (resp. Tvoj rodič ako zákonný zástupca) obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu.

právnička Petra„Dobry den prajem, navstevujem 4. rocnik strednej skoly a tento rok maturujem... chcems a opytat, neni to moj pripad, no 5ky budem mat, ci to nejako neovplyvni maturitu, ci ma k nej pripustia aj keby som mala 5ky od hora, dole v prvom polroku... ci aj na to sa prihliada, ci podmienkou je aby som na konci roka nemala ziadnu 5, Dakujem za skoru odpoved.“
Nika

Ahoj, Nika,
Tvoja otázka znie skôr trochu hypoteticky, takže neviem, či takýto problém už reálne existuje a či sa týka Teba. Nech je to už akokoľvek, v každom prípade najprv odporúčam riešiť takéto situácie s triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo so školským poradcom, ktorí Tebe alebo Tvojim spolužiakom môže poradiť a pomôcť v konkrétnom prípade. Ja vo všeobecnosti uvádzam len nasledovné usmernenie v zmysle ustanovení školského zákona:
Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 školského zákona a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy. Problém s hodnotením z jednotlivých predmetov v prvom polroku je možné riešiť komisionálnou skúškou a za určitých podmienok opravnou skúškou. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.


právnička Katarína P


„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či riaditeľka odbornej školy si môže stanoviť pravidlá o dochádzke a to tým spôsobom, že ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní nad 80% čiže keď má dochádzku nižšiu ako 79% tak musí absolvovať komisionálne skúšky bez ohľadu na to , že v danom predmete má dostatočný počet známok. A známku z komisionálnej skúšky na pol roka by mal aj na vysvedčení, aj keby priemer známok mal dobrý, napr., že by z daného predmetu mal priemer 2 a komisionálnu skúšku napíše horšie, tak automaticky ju má na vysvedčení bez ohľadu na priemer. Ďakujem“
Sandra, 19 rokov


Ahoj, Sandra,
podľa školského zákona sa žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:
a) ak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách,
b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,
c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) ak vykonáva opravné skúšky,
f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu v stredných školách,
g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,
i) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
j) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
k) pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24 školského zákona,
l) vo vzdelávaní v základných školách na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 30 ods. 5 školského zákona.
O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa uvedeného zákona rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.
Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
Dopĺňam, že funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach plní Štátna školská inšpekcia.

právnička Henrieta


"Dobry den. Chcem sa opytat, ake nasledky ma pokarhanie riaditelom skoly. Myslim tym, ci to bude dokument poslany rodicom, ci sa to pise do vysvedcenia k spravaniu, alebo ako. A co potom, ak sa nieco vysrsti dalej? Hrozi vylucenie zo skoly? Vopred velmi pekne dakujem."
TINA, Zvolen


Ahoj, Tina,
ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu podľa školského zákona uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. Podľa Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť vyššie uvedené napomenutia alebo pokarhania. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie, avšak len žiakovi, ktorý skončil plnenie povinnej školskej dochádzky. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. Pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy. Uloženie opatrenia vo výchove (okrem vylúčenia) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove, ktorým je podmienečné vylúčenie, určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove, ktorým je vylúčenie. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne. Podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy sa opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Takže, Tina, musíš rátať s tým, že sa to rodičia dozvedia a odporúčam Ti dodržiavať školský poriadok a plniť si všetky povinnosti. Verím, že to zvládneš.

právnička Henrieta


„chcela by som sa opitat ci by bolo mozne dat si individualne studium kôli zdravotnym problemom ak ano ako mam postupovat?a este jednu radu by som chcela neviem ako sa mam o tom porozpravat s mojimi rodicmi mam s toho divny pocit. prosim poradte mi vopred dakujem"
evka10, 16 rokov


Milá „evka10“,
v odôvodnených prípadoch je možné štúdium absolvovať formou osobitného plnenia školskej dochádzky, a to buď formou individuálneho vzdelávania alebo formou individuálneho učebného plánu. O oboch týchto formách rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka.
Individuálne vzdelávanie sa povoľuje iba vo vymedzených situáciách, a to:
a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b) žiakovi prvého stupňa základnej školy,
c) žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.
Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Individuálny učebný plán môže riaditeľ povoliť, a to žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany.
Vzhľadom na Tvoj vek teda bude pri oboch formách individuálneho vzdelávania potrebné, aby rodičia podali riaditeľovi školy písomnú žiadosť s uvedením dôvodu a prípadným písomným odporúčaním lekára. S rodičmi by si sa o tom mala porozprávať otvorene. Ak existuje nejaký problém v komunikácii s nimi, pre ktorý nevieš, ako im to povedať, je možné to riešiť prostredníctvom učiteľa, výchovného poradcu alebo psychológa. V zásade však rodičia sú ochotní a schopní svoje dieťa vypočuť.

právnička Lenka


„dobri den volam sa gregor a zacal som chodit na strednu skolu mam problem z anglictini nakolko som dislektik,dysortografik,dyskrafik profesorka uz teraz hovori ze ma nepripusti k maturite s anglictiny a necha ma prepadnut jedine ze bi som si vibavil abi som nemusel robit maturitu s anglictiny dakujem Gregor“
Gogo, 16 rokov, Bratislava


Ahoj, Gregor/Gogo,
podľa školského zákona má dieťa alebo žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom uvedeným zákonom. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (ďalej „VPU“), určený pre žiakov s dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou a dysklalkúliou špeciálnej triede základnej školy, v špeciálnej škole a pre žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v základnej alebo strednej škole) v strednej škole - doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, vypracoval Štátny pedagogický ústav a schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31. augusta 2011 s platnosťou od 1. septembra 2011. Podľa tohto materiálu pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s VPU je potrebné postupovať individuálne podľa výsledkov špeciálno-pedagogickej (najvhodnejšie logopedickej) diagnostiky a v spolupráci so zákonnými zástupcami žiaka, školským logopédom alebo školským špeciálnym pedagógom a príslušným školským poradenským zariadením. Rámcové učebné plány pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov strednej školy. K Tvojej otázke do pozornosti dávam, že v individuálnych prípadoch môže riaditeľ strednej školy rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. Rozhodnutie riaditeľa sa opiera individuálne o výsledky špeciálno-pedagogickej alebo logopedickej diagnostiky, vyjadrenie rodičov a pedagogickej rady. Tomuto žiakovi sa odporúča využívať ušetrené hodiny na posilnenie výučby iného predmetu (napr. prvého cudzieho jazyka), ktorého obsah učiva sa nemení. Dopĺňam, že pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania alebo uplatnenia v pracovnom procese. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. Podrobnosti, podľa ktorých je potrebné postupovať pri hodnotení a klasifikácii konkrétneho žiaka, poskytuje školské poradenské zariadenie, ktoré mu zabezpečuje odbornú starostlivosť. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU a samotného žiaka. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje prejavovanie jeho vedomostí nielen v porovnaní so spolužiakmi žiaka, ale najmä v porovnaní s predchádzajúcimi výkonmi samotného žiaka. Takže Gregor, nepoznám všetky podrobnosti Tvojho prípadu, v každom prípade však odporúčam, aby ste aj s rodičmi riešenie uvedeného problému prediskutovali s vyučujúcou angličtiny a s triednym učiteľom, prípadne rovno s riaditeľom školy.Dopĺňam, že funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia a nad úrovňou výchovy a vzdelávania plní Štátna školská inšpekcia.
Držím Ti palce, aby úspešne zmaturoval.

právnička Henrieta


"No ja som na osemrocnom gymnaziu ........Vraj sme nejaka vyberova trieda ci co.............Chcem ist na inu skolu pre lebo oni mozno maju nejake super IQ a nevedia sa chovat. Nemam pocit ze ja by som mala nejake super velke IQ ale aj tak som tam. A mam pocit ze je toho na mna privela. Proste kladu tam na mna az prilis velke naroky a ja uz nestiham........nevladzem s nimi drzat krok. Sice mi kazdy hovori ze som tam asi nainteligentnejsia ale nevyuzivam to. Ako to mam asi vyuzivat? Ja sa snazim ale vacsinu uciva proste nepochopim a potom ma tam vsetci maju za debila. Proste ja viem ze nedokazem to co oni zvladaju lavou zadnou. Dalej mam velky problem s telesnou vychovou. Kedze mam velku nadvahu a nevladzem sa ani hybat. Ked sa mam prezliekat citim sa tak strasne zle.......Tak by som sa vas chcla opytat ci sa od telesnej mozem nejako oslobodit. Ak ano prosim napiste!“

Katarína, 12 rokov

Ahoj, Katarína,
pokiaľ ide o prestup, podľa školského zákona prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do strednej odbornej školy s iným študijným alebo učebným odborom alebo do gymnázia so štvorročným alebo päťročným štúdiom, sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru. Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka. Riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi štúdium na obdobnej škole v zahraničí. Pokiaľ ide Tvoj problém s telesnou výchovou, riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. Dopĺňam, že deti zo základnej školy, že na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.
Do pozornosti tiež dávam preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy. Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole, môže byť preradený do základnej školy, ak sa mu nepovolí opakovať ročník, ak stratí zdravotnú spôsobilosť, ak stratí športovú výkonnosť, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.
Katarína, odporúčam Ti obrátiť sa na výchovného poradcu Tvojej školy. Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Obrátiť sa môžeš aj na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
V škole by sa každý mal cítiť dobre, verím, že aj Tebe sa to čoskoro podarí. Držím Ti palce.

právnička Henrieta


„Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môžem z 8. ročníka ZŠ odísť na gymnázium, ak urobím prijímacie skúšky. Doteraz som mal čisté jednotky alebo jednu až dve dvojky. Priemer by bol do 2.00. Len neviem, ako postupovať. Moja mama sa informovala, ale zatiaľ odpoveď nedostala. Ja mám dojem, že v našej škole to tak nefunguje, alebo o tom nehovoria, aby neprišli o žiakov, pretože chodím do školy v našej dedine. Počul som o rozdielových skúškach, o ktoré treba požiadať, len neviem ako a kedy. Ďakujem za odpoveď.“
Dávid, 14 rokov


Ahoj, Dávid,
na úvod vyberám zo školského zákona:
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Takže, Dávid, na 4-ročné gymnázium v zásade môžeš byť prijatý po úspešnom ukončení 9. ročníka základnej školy (a splnení podmienok prijímacieho konania). Na bilingválne gymnázium môžeš ísť aj po úspešnom ukončení 8. ročníka základnej školy (opäť za splnenia podmienok prijímacieho konania).
Pokiaľ ide o rozdielové skúšky, tie zákon pozná napr. pri prestupe z jednej strednej školy na druhú.

právnička Henrieta


„Náš učiteľ TV nas núti ísť povinne na lyžovačku, hoci som oslobodená od TV, môžem mať len LTV.Vyhráža sa mne i spolužiačke neustále tým, že je to súčasť výchovnovzdelávacieho plánu a že keď to neabsolvujeme teraz, musíme budúci rok.Prípadne, že pôjdeme povinne na plávanie a budeme si to sami platiť.Taktiež mi nechce uznať LTV a neustále mňa i iné dievčatá prehovára, že na našej škole nemôžu študovať deti s chorobami a teda, ke´d nebudeme cvičiť a nepôjdeme na lyžovačku nemáme tam čo robiť.Študujeme na strednej škole animátor voľného času.Mohli by ste nám poradiť a pomôcť aj zákonmi, ktorými môžeme oponovať.Ďakujem.“
Sneacerka

Ahoj, Sneacerka,
podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách (č. 282/2009 Z. z.) je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách môže byť aj školský výlet. O organizácii týchto súčastí výchovy a vzdelávania stredná škola informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia. Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Uvedená vyhláška však tiež ustanovuje, že pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie. Keďže uvádzaš, že si oslobodená od telesnej výchovy, odporúčam podrobne sa oboznámiť s rozhodnutím riaditeľa školy o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí. Dopĺňam, že riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy. Vzhľadom na uvedené Tvoj problém, a ako uvádzaš, aj ďalších dievčat na vašej škole, odporúčam aj s rodičmi riešiť s riaditeľom školy. Predchádzajúce prerokovanie problému s konkrétnym vyučujúcim i s triednym učiteľom však môže byť prospešné. Pokiaľ s riešením problému na pôde školy nebudete spokojní, je možné obrátiť sa so sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu.

právnička Henrieta"Ahoj! Tento rok budem studovat v zahranici miesto 7. rocnika gymnazia. Riaditel slovenskej skoly mi povedal, ze bude potrebovat Ziadost o prerusenie studia. Mohli by ste mi pomoct so znenim tejto ziadosti? Na internete som hladal vzory, ale dost sa od seba lisili. Dakujem za odpoved:)"
Martin, 16 rokov, Trnava

Milý Martin,
keďže ešte nie si plnoletý, o prerušenie štúdia môžeš požiadať formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojich rodičov ako zákonných zástupcov. Zákon presne neuvádza, čo má žiadosť o prerušenie štúdia obsahovať. V zásade však by žiadosť mala obsahovať nasledovné informácie:

  • kto žiadosť podáva (údaje zákonného zástupcu),
  • komu je žiadosť adresovaná (údaje školy a meno riaditeľa),
  • vec (žiadosť o prerušenie štúdia),
  • údaje žiaka školy,
  • dôvod žiadosti,
  • obdobie, ktorého sa  žiadosť týka,
  • dátum a podpis.

Škola môže vyžadovať aj ďalšie údaje, prípadne konkrétne doklady. Informácie o obsahu žiadosti (čo všetko je potrebné uviesť) by si mohol získať priamo v škole, prípadne si môžeš vyžiadať predtlačený formulár na podanie žiadosti, ak ho má škola k dispozícii.

právnička Lenka


"Dobrý deň, chcela by som prerušiť štúdium na strednej škole na 1 rok, keďže v triede sa veľmi zle cítim, smejú sa zo mňa a mám z toho psychické problémy. Liečim sa aj u psychiatra. Ukončila som práve 3. ročník a už mám 18 rokov. Ako mám postupovať, keď nechcem, aby sa v škole dozvedeli, že chodím ku psychiatrovi? Musím sa registrovať na Úrade práce a v sociálnej poisťovni? "
Aneta, Košice

Milá Anetka,
prerušenie štúdia žiakovi strednej školy môže povoliť riaditeľ, ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ je povinný tak urobiť len pre tehotenstvo alebo materstvo žiačky, inak má možnosť rozhodnúť sa, či prerušenie štúdia povolí. Keďže si už plnoletá, a teda povinnú školskú dochádzku si skončila, o prerušenie štúdia môžeš požiadať sama formou písomnej žiadosti. Informácie o obsahu žiadosti (čo všetko je potrebné uviesť) získaš na študijnom oddelení Tvojej školy, možno Ti poskytnú aj predtlačený formulár. Zrejme bude potrebné uviesť aj dôvod, prečo o prerušenie štúdia žiadaš. V prípade prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov je potrebné k žiadosti priložiť aj lekársku správu (odporúčanie lekára na prerušenie štúdia). Vopred by bolo vhodné prekonzultovať túto vec s psychiatrom, ku ktorému chodíš alebo so svojou všeobecnou lekárkou. Štúdium je možné prerušiť najviac na tri roky. Počas prerušenia štúdia podľa zákona nie si študentom. Z toho vyplýva viacero dôsledkov, najmä však to, že štát za Teba prestáva v období prerušenia štúdia platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Všetky zmeny, teda aj prerušenie štúdia je potrebné nahlásiť do zdravotnej poisťovni a dohodnúť platenie odvodov na zdravotné poistenie, ktoré je povinné. Platenie odvodov do sociálnej poisťovne je dobrovoľné. Keď ich však neplatíš, nevznikne Ti nárok na sociálne dávky. Prerušením štúdia zároveň zaniká Tvojim rodičom nárok na daňový bonus a rodinné prídavky. Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) sa v období prerušenia štúdia môžeš, ale nemusíš prihlásiť (evidencia nezamestnaných). V prípade zaevidovania na úrade práce budú za Teba platené odvody aj naďalej tak, ako keď si študent. Zároveň však bude potrebné plniť si povinnosti, ako pravidelné návštevy úradu práce a preukazovanie aktívneho hľadania zamestnania. V prípade zdravotných problémov okrem prerušenia štúdia existuje možnosť dohodnúť individuálny učebný plán alebo individuálne vzdelávanie. Viac o týchto možnostiach si môžeš prečítať napríklad v odpovedi Vladimíre zo dňa 31.05.2010. Držím palce, aby si svoje problémy s pomocou odborníkov úspešne vyriešila a rovnako úspešne dokončila aj svoje štúdium, keď sa budeš na to cítiť pripravená.

právnička Lenka