Ty a súdne alebo iné konanie

"Ďakujem ale chcem sa ešte spýtať, či môže mať 13 a pol ročný vlastného právnika, ktorý by na súde a všade hovoril len to, čo ja naozaj chcem a nenadávali stále tatinovi, že so mnou a s bratom čosi porobil, ako to hovorí mamina. Teraz zas hovorí, že sa s tatinom nemože dohodnúť, kedy sa máme stretávať, lebo ona má rozsudok, že patríme jej. Preto sme sa cez vianoce videli len dvakrát a doviedla si ku nám domov aj právničku. Preto sa pýtam. Tato nám povedal, že tam môžeme aj spať ale my sme nechceli. Mamy mi je ľúto ale mohla chodit domov za nami ked sa nechce dohondúť má svoje kľúče stále."
Boris, Trnava


Ahoj, Boris.
Aj na základe Tvojej predchádzajúcej otázky usudzujem, že aktuálne vzťahy medzi Tvojimi rodičmi sú problematické a sprevádzajú ich nepríjemné konflikty, ktoré Teba a Tvojho brata trápia. Veľké pozitívum vidím v tom, že sa snažíš situáciu aktívne riešiť, hoci je potrebné si uvedomiť, že konflikty iných, aj keď veľmi blízkych osôb, za nich nevyrieši nikto okrem nich samých. Môžeš sa však sústrediť na budovanie svojich dobrých vzťahov s otcom aj s mamou, ktoré by nemali závisieť od ich vzájomných konfliktov a požiadať ich v tejto veci o pomoc. Pred súdom v konaní o starostlivosť o maloleté dieťa Tvoje aj bratove záujmy zastupuje kolízny opatrovník, ktorý má konať vo Vašom najlepšom záujme a primerane Vášmu veku aj zisťovať Váš názor a prihliadať naň. Právne zastúpenie pre maloletého (vlastný právnik) prichádza do úvahy len prostredníctvom Vašich rodičov ako zákonných zástupcov, napríklad právnička Tvojej mamy. Právneho zástupcu si ako dieťa sám zvoliť nemôžeš, lebo ešte nemáš plnú právnu spôsobolosť (nadobúda sa až dovŕšením 18-ky), a teda nemôžeš s právnikom uzavrieť právoplatnú dohodu o zastupovaní a udeliť mu splnomocnenie. Ako Ti už napísala kolegyňa Katka, svoj názor môžeš vyjadrovať cez kolízneho opatrovníka alebo priamo na súde, ak súd povolí Tvoje vypočutie v konkrétnom konaní, prípadne pri výkone rozhodnutia. Verím, že aj napriek týmto problémom a neistej rodinnej situácii Ti rodičia, prípadne aj ďalší príbuzní a blízke osoby poskytnú potrebnú pomoc a oporu, aby ste s bratom dôsledky rodičovských nezhôd pociťovali čo najmenej.

právnička Lenka"Chcela by som sa opýtať či má rodič právo byť pri vyšetrovaní svojho dieťaťa políciou"
jajka, Banskobystrický kraj

Milá Jajka,
Tvoja otázka je pomerne neurčitá, a preto sa na ňu nedá jednoznačne odpovedať. Žiadne všeobecné právo rodiča byť pri vyšetrovaní svojho dieťaťa políciou nie je v zákone ustanovené. Existuje však právo a povinnosť rodiča sústavne a dôsledne sa starať o svoje dieťa, najmä jeho zdravie, výchovu a výživu. Na druhej strane policajt má rôzne oprávnenia, dané mu zákonom, medzi ktoré patrí aj vypočutie alebo vyšetrovanie osoby (aj dieťaťa). Tieto oprávnenia sa však líšia podľa toho, o akého príslušníka Policajného zboru (policajta) ide. Podstatnou informáciou v súvislosti s Tvojou otázkou je aj to, o aké vyšetrenie dieťaťa ide (či ide o konanie polície v rámci trestného konania) a v akom postavení je dieťa vyšetrované políciou (môže ísť o svedka, obeť alebo páchateľa). V zásade rodič má právo byť prítomný pri svojom dieťati vždy. To však neznamená, že policajt je povinný prizvať rodiča ku konkrétnym úkonom (tu už by bolo potrebné poznať podrobnosti konkrétnej situácie). Tiež môžu nastať situácie, kedy by prítomnosť rodiča bola úplne vylúčená, napríklad ak by dieťa mohlo byť ako svedok rodičom ovplyvňované, a to by malo negatívny dopad na vyšetrovanie trestného činu. V trestnom práve platí zásada, že postup polície voči dieťaťu sa volí vždy v závislosti od špecifických potrieb dieťaťa a s ohľadom na vplyv na duševný a mravný vývoj dieťaťa. Dôležité je si uvedomiť, že postavenie policajta a rozsah jeho právomocí je určený zákonom. Ak sa niekto v konkrétnom prípade domnieva, že policajt zákonný postup nedodržal alebo svoje právomoci prekročil, môže sa na také konanie sťažovať na nadriadený orgán.

právnička Lenka"Na moju mamu je urcena exekucia lebo neplatila zdravotne poistenie. Odisla zo Slovenska r. 1984 studovat do zahranicia a odvtedy tam zije a tam som sa aj ja narodil. Mam slovensku narodnost. Po odchode sa oficialne sa neodhlasila zo zdravotnej poistovne. Teraz sa dozvedela, ze je na nu vypisana exekucia.Ja mam na Slovensku zivotnu poistku a stavebne sporenie. Na Slovensku ziju moji stari rodicia. Mozu kvoli matkinim dlhom siahnut na moje tieto peniaze? ktore mi vlastne usetril moj otec, ktory tiez stale zije v zahranici?"
ekaeka, 12 ročný


Milý „ekaeka“,
chápem, že situácia, v ktorej ste sa ocitli, je nepríjemná a aj zložitá. Rozhodne by si ju nemal riešiť sám, ale s dospelými, teda s rodičmi a starými rodičmi. V prvom rade by však exekúciu mala riešiť Tvoja mama, pretože podľa informácií, ktoré si uviedol, smeruje práve proti nej. Exekútor v exekučnom konaní vymáha pohľadávku, ktorú je povinný (v tomto prípade pravdepodobne Tvoja mama) zaviazaný zaplatiť na základe exekučného titulu (zvyčajne ide o rozhodnutie súdu, môžu ním však byť aj iné skutočnosti, napr. aj vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach verejného zdravotného poistenia, a ktorá nebola dobrovoľne splnená. Pre exekútora je preto rozhodujúce, komu exekučný titul ukladá povinnosť zaplatiť pohľadávku, teda kto je povinný. Exekútor podľa zákona vykonáva exekúciu len na majetok povinného, teda toho, koho exekučný titul označuje za osobu povinnú plniť povinnosť v ňom označenú. Proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (teda veci, ktoré vlastnia obaja manželia spoločne), účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Tvoja mama má v exekučnom konaní viacero možností, ako sa brániť (najmä podaním námietok v zákonnej lehote). Môže taktiež požiadať súd o odklad exekúcie, ak sa bez svojej viny ocitla prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre ňu alebo pre príslušníkov rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Je potom výlučne na posúdení súdu, či takejto žiadosti vyhovie, alebo nie. Tiež sa môže pokúsiť dohodnúť na postupnom splácaní dlhu v splátkach. K takémuto riešeniu by však bol potrebný súhlas oprávneného, teda toho, pre koho exekútor pohľadávku vymáha. Aj pre dospelých je riešenie takýchto problémov pomerne zložité, je potrebné poznať zákonné lehoty a prostriedky, akými je možné si v exekučnom konaní uplatňovať svoje práva. Preto by sa Tvoja mamina mala pokúsiť poradiť o ďalšom postupe s advokátom, ktorému predloží všetky súvisiace doklady, bez ktorých nie je možné jej konkrétnu situáciu posúdiť. V prípade, ak bude mať Tvoja mama pochybnosti o správnosti postupu exekútora, môže sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov ako samosprávnu stavovskú organizáciu exekútorov, ktorej poslaním je, okrem iného, aj dohľad nad činnosťou exekútorov a na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako orgán štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov. Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia. Túto lehotu možno predĺžiť, ak nemožno zabezpečiť podklady na riadne vybavenie sťažnosti. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený. Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť nebola komorou riadne a včas vybavená, môže požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou. Do pozornosti Ti tiež dávam odpovede deťom, ktoré sa na nás obrátili aj s podobnými otázkami. Na tejto stránke ich nájdeš v taktiež v tejto rubrike. Veľa úspechov prajem.

právnička Martina


"dobry den, chcem sa spytat za svoju mamu,kedze ona je uz velmi zufala.V januari tohoto roku podala tresne oznamenie na policii, za neplnenie si vyzivovaciej povinnosti na mojho otca,kedze uz dlhsi cas jej neposlal vyzivne. Do dnesneho dna nedostala ziadnu odpoved ani od policie ani vyzivne,ci je to normalne ze to vsetko tak dlho trva a policia nema ziadne casove obmedzenia na vybavenie trestneho oznamenia? ved to moze trvat aj roky a co ja? dakujem za odpoved,chcela by som jej velmi pomoct,aby nam financne bolo lepsie ale na koho sa obratit?"
januska, 14 rokov, stredne Slovensko

Ahoj, Januska,
polícia je povinná vysporiadať sa s každým trestným oznámením. Môže vec odložiť, odmietnuť alebo odovzdať inému príslušnému orgánu. Ak na takýto postup nie je dôvod, policajt by mal najneskôr do 30 dní začať trestné stíhanie. Ak sa s Tvojou mamou domnievate, že polícia nepostupuje v trestnom konaní správne, je možné obrátiť sa na prokuratúru. Prokuratúra vykonáva dohľad nad úkonmi polície v počiatočnej fáze trestného konania (kým sa vec dostane na súd). Okrem toho sa Tvoja mama môže obrátiť aj na verejného ochrancu práv s podnetom, v ktorom by mohla namietať zbytočné prieťahy v predmetnom trestnom konaní (v takomto prípade by mala v podnete uviesť, ktoré policajné oddelenie vo veci koná a spisovú značku konania). Tvoje námietky proti nečinnosti polície vyplynuli z podaného trestného oznámenia pre neplnenie si vyživovacej povinnosti. Tento skutok je vo všeobecnosti trestným činom, no z Tvojej otázky nie je jasné, či vzniknutú situáciu riešite s mamou aj v občianskoprávnej rovine. Podanie trestného oznámenia môže viesť k potrestaniu Tvojho otca, no v tomto prípade (ak by bol otec vo výkone trestu odňatia slobody) je ešte menšia pravdepodobnosť plnenia vyživovacej povinnosti. Preto by ste mali zvážiť aj postup v súčinnosti s exekútorom, ktorý má zákonné prostriedky, ktorými môže vynútiť platenie výživného zo strany Tvojho otca.

právnik Juraj


"dobry den.Moji rodicia su rozvedeny a ja som bol sudom zvereny do opatery mame,a mam aj urcene stretavanie s otcom.Otec od rozvodu neustale robi mame zle psychycky ju tyra,zacal aj vela pit a uplne mu preskakuje to myslim doslovne.S mamou nekomunikuje len jej skaredo nadava ked pride pre mna.Kazdy druhy tyzden musim k nemu chodit od piatka do nedele a kazdu druhu stredu od 16 do 19h.Ked som u neho casto je napity a je aj agresivny.Svojej priatelke a aj jej dcere 13r robi zle,minule ju predomnou skrtil,alebo jej skaredo nadava,alebo ju opluje,ale mne nerobi zle,len ja sa ho bojim a ked je napity tak sa mu radsej vyhybam a skovavam si svoje hracky aby mi ich neznicil.Vela krat si ma nevsima a stara sa omna len jeho frajerka.Chcem sa spytat odkedy mozem ja rozhodnut o stretavani sa s otcom a ci mama budem musiet nejak dokazovat ze otec je alkoholik a co moze moja mama preto urobit aby som sa snim nemusel stretavat?"
Janko, 10 rokov

Ahoj, Janko,
predpokladám, že rozsudkom súdu v súvislosti s rozvodom rodičov boli upravené aj podmienky stretávania otca s Tebou. To neznamená, že je to navždy nemenné. Môže sa to zmeniť novým rozsudkom, ak sa zmenia okolnosti. Pokiaľ si dieťa, o úprave stretávania sa s otcom môže vždy rozhodnúť iba súd, na Tvojej slobodnej vôli to bude, až keď budeš dospelý. Čo robiť teraz? Ak je otec taký neznesiteľný ako píšeš, je možné podať na súd nový návrh, aby sa upravili podmienky Tvojho stretávania sa s otcom nanovo. Či už znížením počtu, skrátením času, alebo úplným zrušením stretnutí. Dôkazom o tom, ako sa Tvoj otec správa, môže byť výpoveď susedov, spoločných známych a rodinných príbuzných, správy kolízneho opatrovníka (ktorá vznikne aj na základe rozhovoru pracovníka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s tebou), prípadne aj Tvoja osobná výpoveď, ak ju súd uzná za potrebnú. Držím Ti palce.

právnik Marian„dobry den chcela by som sa opytat ci moeze ist na verejny sud 8 mesacne dieta.dakujem“
Janka


Ahoj, Janka,
z dôvodu veľmi krátkej formulácie otázky, nie je úplne jasné, na čo sa pýtaš. Preto musím iba predpokladať, že sa pýtaš, či 8-mesačné dieťa môže byť účastníkom občianskeho súdneho konania. Môže a deti pravidelne bývajú účastníci súdneho konania bez ohľadu na vek. Dokonca existuje k tomuto osobitná úprava – konanie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých. Samozrejme dieťa z dôvodu nedostatku procesnej spôsobilosti nemôže konať na súde samo za seba, a preto koná za neho buď zákonný zástupca (predovšetkým rodič), prípadne, ak ide napríklad o spor medzi dieťaťom a zákonným zástupcom, tak dieťa na súde zastupuje kolízny opatrovník. Ak sa pýtaš na aktívnu účasť dieťaťa na súdnom konaní (tu by prichádzala do úvahy jeho výpoveď), tá je v zásade po úvahe súdu vzhľadom na vyspelosť dieťaťa, vhodnosť a jeho oprávnené záujmy možná, u 8-mesačného dieťaťa by som však povedal, že vylúčená. Napokon k účasti 8-mesačného dieťaťa na súde ako verejnosť uvádzam, že pojednávanie je verejné s výnimkou pojednávaní vykonávaných notármi ako súdnymi komisármi. Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania súd môže vykonať opatrenia potrebné na usmernenie správania prítomných osôb. Verejnosť možno pre celé pojednávanie alebo pre jeho časť vylúčiť, len keby verejné prejednanie veci ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, obchodné tajomstvo, dôležitý záujem účastníkov konania alebo mravnosť. To sú všetky alternatívy odpovedí, ktoré na Tvoju otázku prichádzajú do úvahy. Ak Ťa zaujíma ešte niečo iné, spresni a jednoznačnejšie formuluj otázku.

právnik Marian„Dobry den,v potravinach som ukradla jednu vec.Neviem preco som to urobila,lutujem to,ale potrebujem,co najrychlejsiu odpoved.Mam 15 rokov,policajti spisali nejaku zapisnicu a potom mam ist na nejaky urad,ze cez sud by sa to riesilo az keby sa to zopakovalo.Chcem sa spytat ci tam musi ist rodic,chcela by som ich vynechat.S otcom nebyvam a mama ma toho strasne vela.Chcem este spytat,ako to prebieha,ci to bude niekde ohlasene(napr.skole),ci to budem mat niekde zapisane a tak."
ja

Ahoj,
z Tvojej otázky je zrejmé, že polícia postúpila vec na priestupkové konanie. To znamená, že teraz bude vo veci konať príslušný správny orgán, ktorý Ťa s najväčšou pravdepodobnosťou predvolá na výsluch v rámci prejednania priestupku. Nakoľko nie si plnoletá, na tomto procesnom úkone bude musieť byť aj Tvoj zákonný zástupca. Ďalší priebeh priestupkového konania závisí od konkrétnej situácie. No vo všeobecnosti si správny orgán bude zabezpečovať dôkazné prostriedky (napríklad Tvoj výsluch, výsluch poškodeného). Nedá sa vylúčiť, že správny orgán bude žiadať aj stanovisko školy, čím sa škola minimálne o vedení priestupkového konania proti Tebe dozvie. Následne bude vydané rozhodnutie. Keďže tvrdíš, že si priestupok spáchala a priznáš sa k nemu aj v priebehu konania, pravdepodobne budeš uznaná za vinnú zo spáchania priestupku a bude Ti uložená sankcia. V tejto súvislosti pripadá do úvahy prepadnutie veci (ak si vec, ktorú si vzala z obchodu nevrátila), prípadne pokarhanie alebo pokuta. Čo sa prípadného uloženia pokuty týka, nakoľko si mladistvá, môže Ti byť uložená pokuta maximálne do výšky 300 €. Tento priestupok bude zaznamenaný v evidencii priestupkov, ktorú vedie správny orgán prejednávajúci priestupok. Táto evidencia je neverejná a za normálnych okolností sa údaje z nej nikam nenahlasujú. No tieto údaje môžu byť poskytnuté za účelom prípadného preukázania bezúhonnosti. V tomto prípade sú subjektmi, ktorým sa údaje z evidencie priestupkov sprístupnia napríklad súd, orgán činný v trestnom konaní alebo správny orgán v rámci určitého správneho konania. Záznam o spáchaní priestupku bude vymazaný po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku.

právnik Juraj„Dobrý deň, v apríli sa mi narodil syn a keďže do 16 rokov nemôžu byť rodičovské práva pridelené mne, na súd sme podali žiadosť o zverenie do starostlivosti starej matke dieťaťa. Dnes mi prišla zo súdu výzva, aby som sa vyjadrila návrhu o tomto zverení, prosím Vás, akou formou sa mám vyjadriť a o čom vlastne "písať"? Ďakujem“
Mladučká mamička, 15 rokov


Milá mladučká mamička,
v našom právnom poriadku je vo viacerých právnych predpisoch upravená povinnosť príslušných orgánov vypočuť dieťa v záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú. Ak je účastníkom súdneho konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Uvedené upravuje aj Dohovor o právach dieťaťa (za dieťa sa podľa Dohovoru považuje každá osoba mladšia ako 18 rokov), podľa ktorého štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni. Za tým účelom sa dieťaťu poskytuje najmä možnosť, aby sa vypočulo v každom súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu, alebo príslušného orgánu, pričom spôsob vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva. Vzhľadom na uvedené má súd povinnosť zistiť Tvoj názor na danú vec. Konkrétne k Tvojej otázke uvádzam, že odpoveď bude dostatočná písomnou formou bežného listu k spisovej značke konania, kde vyjadríš svoj názor na zverenie Tvojho dieťaťa starej matke do osobnej starostlivosti a, ako som pochopil, Tvoje kladné stanovisko k jeho zvereniu do osobnej starostlivosti, prípadne uvedieš ďalšie pozitívne skutočnosti, ktoré z toho pre dieťa vyplynú. Verím, že všetko dobre dopadne a spolu so starou matkou sa budete spoločne starať o Tvojho synčeka.

právnik Drahoš"Mám otázku, bola som predvolaná na mestskú políciu, kde išla so mnou aj moja mama. Policajt sa správal arogantne, vôbec ma nepočúval, tvrdil si stále svoje a keď som mu oponovala, okríkol ma a vyhrážal sa mi bitkou, načo moja mama reagovala (teda na celkový postup policajta) a on na to, že tam nemá čo robiť, že ju môže vyhodiť (má si vraj naštudovať zákony) a že som už právne zodpovedná za svoje činy. Je teda pravda, že rodič nemá právo byť na výsluchu so mnou aj keď mám len 15???? Nie je mojím zákonným zástupcom až do 18 rokov?"
Iva, 15 rokov

Milá Ivka,
nie je jednoduché Ti na túto otázku jednoznačne odpovedať, lebo ani právna úprava v tomto smere nie je jednoznačná. V zákone nie je nijakým spôsobom upravené, že by rodič mal právo byť prítomný pri vyšetrovaní alebo výsluchu svojho maloletého dieťaťa políciou. Existuje však právo a povinnosť rodiča sústavne a dôsledne sa starať o svoje dieťa, najmä jeho zdravie, výchovu a výživu. Toto právo musí rešpektovať a zohľadňovať aj policajt. Na druhej strane policajt má rôzne oprávnenia, dané mu zákonom, medzi ktoré patrí aj vypočutie alebo vyšetrovanie osoby (aj dieťaťa). Tieto oprávnenia sa však líšia podľa toho, o akého príslušníka Policajného zboru ide (v tomto prípade zrejme mestská polícia). Podstatnou informáciou v súvislosti s Tvojou otázkou je aj to, o aké vyšetrenie dieťaťa ide a v akom postavení je dieťa (v tomto prípade zrejme páchateľ). V zásade rodič má právo byť prítomný pri svojom dieťati vždy. To však neznamená, že policajt je povinný prizvať rodiča ku konkrétnym úkonom (tu už by bolo potrebné poznať podrobnosti konkrétnej situácie). Tiež môžu nastať situácie, kedy by prítomnosť rodiča bola úplne vylúčená, napríklad ak by dieťa mohlo byť ako svedok rodičom ovplyvňované, a to by malo negatívny dopad na vyšetrovanie alebo výsluch. V trestnom práve (vrátane priestupkového konania) platí zásada, že postup polície voči dieťaťu sa volí vždy v závislosti od špecifických potrieb dieťaťa a s ohľadom na vplyv na duševný a mravný vývoj dieťaťa, či jeho vek. Dôležité je si uvedomiť, že postavenie policajta a rozsah jeho právomocí je určený zákonom a v podstate sa pri ňom osoba (dieťa aj dospelý) musí podrobiť určitému (zákonom stanovenému) zásahu do svojich práv, vrátane základných práv a slobôd. Ak sa niekto v konkrétnom prípade domnieva, že policajt zákonný postup nedodržal alebo svoje právomoci prekročil, či sa inak nevhodne alebo nedovolene správal, môže sa na také konanie sťažovať na nadriadený orgán (podaním písomnej sťažnosti).

právnička Lenka„V piatok večer som bol s kamaratmi von a boli sme na ceste domov a na ulici nás zastavili mestký policajti a dali nám fúkať.Nenafúkali sme ani jeden,ale chcel by som sa spýtať,či má mestká polícia právo nám dať fúkať mimo niakeho podniku,baru len tak na ulici.Môžem odmietnuť?“
Peter, 16 rokov

Ahoj, Peter,
osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Z toho vyplýva, že nie obmedzené kde, takže môže to byť na akomkoľvek verejne prístupnom mieste. V tejto súvislosti obecná polícia oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Čo sa týka odmietnutia, vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno na požiadanie vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov. Lekárske vyšetrenie sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej cenovými predpismi. V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je osoba povinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené finančné prostriedky spojené s takýmto vyšetrením.

právnik Marian


Môjho kamaráta prichytili pri krádeži pod vplyvom alkoholu.Bol v podmienke. Je mladistvý má 16 rokov. Jeho matka išla za ním a nechceli jej ho ukázať... Chcem vedieť koľko rokov basy môže dosťať alebo aký trest mu za to uložia. Ďakujem :("
Mišo


Ahoj, Mišo,
je mi ľúto, že Tvoj kamarát sa dopustil protiprávneho konania, za ktoré teraz musí znášať následky. Na Tvoju otázku, aký trest bude Tvojmu kamarátovi uložený a koľko rokov „basy“ môže dostať, sa nedá odpovedať, nakoľko o vine a treste rozhoduje súd. Trestné činy vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), pričom trestné konanie môže byť ukončené už v predsúdnom štádiu. Pre mladistvých platia osobitné ustanovenia trestných kódexov a sú vymedzené iba určité druhy trestov, ktoré možno mladistvému uložiť, a to trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest vyhostenia, trest odňatia slobody. Pokiaľ ide o trest odňatia slobody, u mladistvého sa trestné sadzby odňatia slobody znižujú na polovicu, maximálne však možno uložiť pätnásť rokov. Taktiež však môže súd upustiť od potrestania alebo podmienečne upustiť od potrestania mladistvého. Mladistvému môžu byť uložené aj výchovné opatrenia. Do úvahy sa pri určení trestu a jeho výmery berie veľa okolností (priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, závažnosť spáchaného skutku, motív, úmysel, predchádzajúce odsúdenia atď.). Iba po dôkladnom prešetrení a zvážení všetkých okolností určí súd trest obžalovanému, ak preukáže, že skutok spáchal.

právnička Katka Ď.