Ty a práca

„Dobrý deň, mám 15 rokov a od septembra nastupujem na strednú školu. Môj otec si teraz otvoril krčmu a ja by som mu chcela v nej pomáhať, ale podla zákona nemôžem, pretože nemám ukončenú povinnú školskú dochádzku. Tak by som sa chcela spýtať, či mu tam nemôžem nejako pomáhať keďže je to môj otec bez nároku na peniaze. Pretože sa bojím, že keď príde kontrola a uvidí ma čapovať kofolu tak by mohla robiť problémy a dostali by sme pokutu. Dalo by sa to nejak zariadiť? Veď je to moja rodina a zákaz pomáhať v rodine hádam nie je. Za odpoveď vopred ďakujem.“
Leni, 15 rokov


Ahoj, Leni,

podľa Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Podľa školského zákona povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. Zákonník práce ďalej ustanovuje, že práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach. Výkon týchto ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané. K Tvojej otázke ďalej uvádzam, že v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa uvádza, že nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,  vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov  alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku. Leni, oceňujem, že chceš pracovať a pomáhať rodičom, chcem však zdôrazniť, že aj podľa Dohovoru o právach dieťaťa majú deti právo na ochranu pred vykonávaním akejkoľvek práce, ktorá môže byť preň nebezpečná, alebo brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému, duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu rozvoju.  Preto zdôrazňujem, že si uviedla, že ide o „krčmu“. V tejto súvislosti do pozornosti dávam aj zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Keďže kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v konkrétnych prípadoch odporúčam využiť poradenstvo týchto orgánov. Na  www.nip.sk sú zverejnené aj telefónne čísla inšpektorátov práce, na ktorých ich zamestnanci poskytujú poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

právnička Henrieta„Dobrý deň, pozorne som si prečítala všetky vaše odpovede na otázky v rubrike Ty a práca, hlavne tie ktoré sa týkajú brigádovania. Ukončila som prvý ročník gymnázia a mám 15 rokov. chcela som brigádovať cez prázdniny (júl, august), ale povedali mi, že podmienka ukončenia desaťročnej povinnej školskej dochádzky uplynie až 31. augusta, lebo že vtedy končí školský rok a v agentúre ma nevzali. Je to naozaj pravda?Nemôžem teraz ešte cez júl, august brigádovať?z vašich odpovedí som pochopila, že musím mať 15 rokov a musím chodiť 10 rokov do školy, čo myslím, že spĺňam. Za odpoveď vopred ďakujem“
Janica, 15 rokov, Bardejov

 
Milá Janica,
podmienky zamestnávania mladistvých upravuje Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). V záujme ochrany mladistvých Zákonník práce stanovuje špecifické podmienky ich zamestnávania. Ak máš viac ako 15 rokov, podľa Zákonníka práce Ťa môže zamestnávateľ zamestnávať len za určitých podmienok. Nemôže Ti napríklad nariadiť prácu nadčas, prípadne nočnú prácu, či pracovnú pohotovosť. Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri:
a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
b) športových podujatiach,
c) reklamných činnostiach.
Výkon ľahkých prác uvedených vyššie povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané. Podľa školského zákona žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. Taktiež podľa školského zákona školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých. Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia podľa osobitného predpisu, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých. Práce, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom upravuje ustanovenie § 175 Zákonníka práce, podľa ktorého mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé. Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanoví nariadenie vlády. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. Verím, že Ti moja odpoveď pomôže v uvedenom probléme sa zorientovať.

právnička Aďa


"Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako je to s hygienickým minimom. Cez leto mám možnosť brigádovať ako čašníčka, stačí mi na vykonávanie tejto práce len potvrdenie od lekára, teda zdravotný preukaz? Alebo musím mať hygienické minimum? V jednej vyhláške som totiž našla, že pokiaľ len brigádujem nemusím ho mať. Je to presnejšie toto: "podľa ods. 5 vyhlášky č. 585/2008 Z.z. platí, že v prípade krátkodobého vykonávania epidemiologicky závažnej činnosti v sezónnych aktivitách osoba odbornú spôsobilosť nepreukazuje, avšak v takomto prípade musí vyznačiť lekár do zdravotného preukazu jeho platnosť najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania". Viac ako tri mesiace takto pracovať nebudem a nevidím význam vynakladať ďalšie peniaze za hygienické minimum. Za odpoveď ďakujem."
Slávka, Brezno

Ahoj, Slávka,
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom a účinnom znení naozaj v ustanovení § 22 ods. 5 upravuje, že „hygienické minimum“ (teda odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov) sa nevyžaduje v prípade krátkodobého vykonávania epidemiologicky závažnej činnosti v sezónnych aktivitách. Postačujúci v Tvojom prípade by teda mal byť zdravotný preukaz. Odporúčam Ti prečítať si diskusiu k tejto téme na stránke Úradu verejného zdravotníctva.
Prajem Ti, aby sa Ti brigáda v lete vydarila :-).

právnička Katka Ď.


"Dobrý deň,chodím na gymnázium a mám pár mesiacov pred osemnástkou. Chcel by som sa opýtať,či by som si po dovŕšení plnoletosti mohol založiť živnosť aj bez ukončenia štúdia,teda podnikať s tým,že by som bol zároveň študent. Ďakujem za radu."
Vladimír, 17 rokov,Liptovský Mikuláš

Milý Vladimír,
živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov).
Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami patrí:
-    dosiahnutie veku 18 rokov,
-    spôsobilosť na právne úkony,
-    bezúhonnosť, ak živnostenský zákon neustanovuje inak.
Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju živnostenský zákon vyžaduje.
Podľa živnostenského existujú tieto druhy živností:
a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.
Preto je potrebné sa o podmienkach prevádzkovania jednotlivých druhov živností bližšie informovať na živnostenskom úrade. Odpovede na podobné otázky nájdeš na tejto stránke v rubrike „Ty a práca“.

právnička Aďa