Ty a pomoc štátu

"dobry den chcem sa spitat ak ma dievca 14 rokov a je tehotne. ako je to s pridavkami na dieta s prispevkom pri narodeni dietata a s priplatkom k prispevku pri narodeni dietata. kedze nema este ani obciansky preukaz ma narok na nejake peniaze? za odpoved vopred dakujem."
Zuzka

Milá Zuzka,
v prípade, že ide o reálnu a aktuálnu situáciu, odporúčam čo najskôr sa ísť informovať o uvedených nárokoch a sociálnej pomoci štátu na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň ho požiadať aj o poskytnutie adekvátneho sociálneho poradenstva. Uvedená problematika je totiž z viacerých hľadísk mimoriadne komplikovaná a pri každej sociálnej pomoci štátu je právna úprava špecifická. V prípade maloletých matiek je totiž potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že pôrodom nenadobúdajú rodičovské práva a povinnosti k svojmu dieťaťu, čo je podmienkou na získanie niektorých štátnych sociálnych dávok (príspevkov) poskytovaných v súvislosti so starostlivosťou o maloleté dieťa. Maloletej matke, ktorá ešte nedovŕšila 16-ty rok veku tieto rodičovské práva a povinnosti nie je možné priznať ani prostredníctvom súdu. V takom prípade uvedené rodičovské práva a povinnosti by dočasne vykonával otec dieťaťa sám, ak teda bude otcovstvo určené a otec maloletého dieťaťa je plnoletý alebo aspoň vo veku, že mu súd bude môcť rodičovské práva a povinnosti priznať. Ak to tak nie je, bude vhodné zvážiť zverenie maloletého dieťaťa do dočasnej náhradnej starostlivosti inej osobe, ktorá je spôsobilá predmetné rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu vykonávať, a to spätne k dátumu narodenia dieťaťa. Tiež upozorňujem, že pre priznanie príspevkov je potrebné dodržať zákonné lehoty. Bližšie informácie je možné nájsť aj priamo na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

právnička Lenka„Prosím Vás o pomoc. Ocitla som sa v zložitej životnej situácii. mám 17 rokov, stratila som obidvoch rodičov v súčasnej dobe tvoria moje príjmy:sirotský dôchodok - 70,60€, opakovaný príspevok dieťaťu - 61,79€ a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi -167,48€. 11. novembra 2011 dovŕšim 18 rokov a bude mi ukončené vyplácanie opakovaného príspevku dieťaťu a opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, čím prídem o príjem 229,37€. Na pokrytie základných životných potrieb mi ostane - 70,60€. Nemám v príbuzenskom vzťahu nikoho, kto by mi pomohol. Počas školského roku bývam v školskom internáte. Prosím poraďte mi na akú pomoc mám nárok po dovŕšení plnoletosti, lebo s takýmto príjmom to nemôžem zvládnuť. Som žiačkou 3. ročníka na Obchodnej akadémii v Rožňave. Za Vašu pomoc veľmi pekne ďakujem.
Saša, Rožňava

Ahoj, Saša,
dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti, ako aj náhradní rodičia majú nárok na príspevky od štátu. Tieto príspevky sú upravené v zákone č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Znenie tohto predpisu si môžeš pozrieť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v databáze právnych predpisov JASPI. Pýtaš sa, na aké príspevky budeš mať nárok po dovŕšení 18 rokov veku, nakoľko po dosiahnutí plnoletosti by si už nemala poberať opakovaný príspevok dieťaťu a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Píšeš, že si študentkou strednej školy, to znamená, že sa považuješ za nezaopatrené dieťa z dôvodu, že sa sústavne pripravuješ na povolanie štúdiom (najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku). V súčasnosti sa nachádzaš v náhradnej rodinnej starostlivosti. Nepíšeš, či plánuješ ostať v náhradnej rodine aj po dosiahnutí plnoletosti. V prípade, ak by si naďalej bývala v domácnosti s náhradným rodičom (náhradnými rodičmi), mala by si mať naďalej nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Vyššie uvedený zákon totiž určuje, že nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa má príjem (v Tvojom prípade sirotský dôchodok, prípadne aj iné príjmy, ktoré sú zdaňované, napr. z pracovnej činnosti) nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu určená zákonom (132,39 eura mesačne). Podľa uvedeného zákona sa vypláca aj jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti vo výške 883,90 eura, ktorý je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa. O nároku na jednorazový príspevok sa môžeš informovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý Tebe a náhradnému rodičovi vypláca príspevky. Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalej uvádzaš, že máš aj príjem v sume 167,48 eura, ktorý je opakovaným príspevkom náhradnému rodičovi. Tento príspevok, ako je už aj z jeho názvu zrejmé, sa poskytuje náhradnému rodičovi a je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti. Preto nejde o Tvoj príjem, ale príjem náhradného rodiča, ktorý sa o Teba stará. Odporúčam Ti kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Tvojho bydliska, ktorý je kompetentný poskytovať sociálne poradenstvo a môže Ťa informovať o nárokoch prípadne aj na ďalšie dávky, nakoľko pozná Tvoju situáciu.

právnička Katka Ď.


“chcem sa opytať ,či mám nárok na vyživne od štatu,študujem na vysokej škole,mama je na invalidnom dochodku,jej prijem je 254 eur,otec ma prijem asi 500eur ma aj živnost,ale je v strate mvšetci sme astmatici mame velke naklady na lieky,mamka je aj zdravotne ťažko postihnuta,zo svojich prijmov maju velky problem mi uhradzať moje naklady,možete mi poradiť,čo dalej,“
Danka, 20 rokov, Humenné


Ahoj, Danka,
domnievam sa, že svojou otázkou sa snažíš zistiť informácie o možnosti finančnej podpory študenta vysokej školy od štátu (sociálne štipendium), a nie „výživné od štátu“, nakoľko výživné sa poskytuje medzi členmi rodiny. Užitočné informácie k problematike sociálneho štipendia nájdeš napr. na stránke http://studentskefinancie.sk/. Môžeš si na tejto stránke informatívne vypočítať, či a v akej výške by si mohla poberať sociálne štipendium. Chcela by som však zdôrazniť, že o nároku na sociálne štipendium rozhoduje rektor vysokej školy alebo dekan fakulty vysokej školy, a to na základe podanej písomnej žiadosti, ku ktorej sa prikladajú viaceré doklady (o príjmoch a pod.). Na študijnom oddelení Tvojej fakulty by Ti mali poskytnúť tlačivo žiadosti o sociálne štipendium. Sociálne štipendium je upravené jednak v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v § 94 až § 101 - Systém sociálnej podpory študentov) a jednak vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. Oba predpisy nájdeš na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v databáze JASPI.

právnička Katka Ď.


"Dobrý deň, mám 17 rokov a chcela som sa opýtať či mám nárok po dovŕšení 18 rokov na invalidný dôchodok a chodím na strednú školu keďže som ťažko zdravotne postihnutá (diabetes)."
Hanka, 17 rokov


Ahoj, Hanka,
poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v zákone o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nezaopatreným dieťaťom je okrem iných aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole. Žiadosť o invalidný dôchodok sa podáva na príslušnom tlačive v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Podrobné informácie nájdeš na stránke Sociálnej poisťovne.

právnička Marcela


"Krásny deň. Chcela by som sa Vás opýtať na otázku týkajúcu sa prídavku na dieťa. Podľa informácií, ktoré som zistila sa tento prídavok vypláca aj plnoletej osobe, pokiaľ táto študuje a neprekročila štandardnú dĺžku štúdia. ( Možno to neznie presne tak, no verím, že som zachytila podstatu). Momentálne mám 17 rokov, na budúci rok by som mala maturovať. Keďže už budem plnoletá ale aj kvôli iným nezrovnalostiam s rodičmi a tiež vzhľadom na väčšiu komfortnosť máme s priateľom v pláne začať bývať spoločne. Zaujíma ma, či mi v takejto situácii bude tento príspevok, ktorý by som využila pri štúdiu vyplácaný a aké kroky budeme pre to musieť podniknúť. Teraz je totiž vyplácaný mojim rodičom a nie je mi úplne jasné, či bude následne potrebné len nahlásiť zmenu trvalého bydliska, alebo niečo iné. Veľmi pekne Vám vopred ďakujem za radu."
Tina


Milá Tina,
prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. (Legislatívne je upravený v zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov - ďalej len: „zákon o prídavku na dieťa“).
Poďme teda pekne po poriadku:
Nezaopatreným dieťaťom podľa zákona o prídavku na dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Ďalej nezaopatreným dieťaťom podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (18 rokov).
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,
a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
b) ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku alebo
c) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Podmienky nároku na prídavok sú:
a) starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky.
Oprávnenou osobu na uplatnenie nároku na prídavok je:
a) rodič nezaopatreného dieťaťa,
b) osoba ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
c) plnoleté nezaopatrené dieťa,
1. ak niet osoby uvedenej v písmene a),
2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3. ktoré uzavrelo manželstvo alebo
4. ktorého manželstvo zaniklo.
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Nárok na prídavok na dieťa si uplatňuje oprávnená osoba písomnou formou - prostredníctvom písomnej žiadosti. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov) oprávnenej osoby.
Verím však, že predtým, ako sa rozhodneš, si všetko dobre premyslíš a zvážiš, čo by bolo pre Teba, samozrejme s prihliadnutím na zákonné možnosti, najvýhodnejšie.


právnička Aďa


"Ahoj, chcela som sa spýtať, či musím zaplatiť nedoplatok do Zdravotnrej poisťovne v plnej výške, keď som skončila školu 26.mája ale do 3.septembra som bola chovankyňou Detského domova a čakala som na odpovede z vysokých škôl o prijatí.Od 7.septebra som registrovaná na úrade práce. Môžem zaplatiť len obdobie od 3.septembra do 7.septembra? Ďakujem za odpoveď."
Lujza, 23 rokov, Trenčín

Milá Lujza,
podľa zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z. z.) je povinne verejne zdravotne poistená fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Sú aj výnimky, ale podľa toho, čo si napísala, Ty k nim nepatríš. Teda patríš medzi povinne verejne zdravotne poistené osoby. Dôležité je určiť, či si poistné na zdravotné poistenie musíš platiť sama, alebo si osobou, za ktorú platí štát. Štát je platiteľom poistného, za nezaopatrené dieťa – teda dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, a po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, alebo pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu, alebo ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Sústavná príprava na povolanie sa začína žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí povinnú školskú dochádzku a študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa. Sústavná príprava na povolanie sa končí žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom (vykonaním záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky) a študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom (zákon č. 131/2002 Z. z. ).
Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie:
a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
b) od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
d) od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Za nezaopatrené dieťa sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje aj fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo do skončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem fyzickej osoby, ktorá už získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol jej priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu. Štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie aj za fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne, ako aj za fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vo svojej otázke si uviedla, že nevieš, či máš nedoplatok zaplatiť v plnej výške alebo len za obdobie od 3. septembra do 7. septembra. Ak už zdravotná poisťovňa od teba nejaký nedoplatok vymáha a na základe vyššie uvedeného máš pochybnosti o správnosti výšky nedoplatku, môžeš sa na verejného ochrancu práv obrátiť podnetom, ku ktorému je potrebné priložiť aj súvisiace doklady zo zdravotnej poisťovne. Bližšie podrobnosti nájdeš na stránke www.vop.gov.sk.

právnička Marcela"dobrý deň.Chcel by som sa spýtať,či môžem požiadať o náhradné výživné,aj ked nechodím do školi,lebo moji rodičia sa rozviedli a môj otec namňa neplatí výživné a preto som aj musel zanechať štúdium.Boli sme aj na úrade práce a tam nám povedali,že najprv by som sa musel vrátiť do školi,lebo náhradné výživné dostávajú len tí,ktorý chodia do školi,ale niekde inde som počul niečo iné.tak neviem.Za odpoved vopred dakujem."
tomi, 17 rokov, Galanta


Ahoj, Tomi,
informácie, ktoré Ti poskytli na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, boli správne. Poskytovanie náhradného výživného upravuje zákon o náhradnom výživnom (uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 201/2008 Z. z.). Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa. Nezaopatrené dieťa je oprávnenou osobou na poskytnutie náhradného výživného, ak sú splnené podmienky nároku uvedené v tomto zákone. K pojmu „nezaopatrené dieťa“ by som chcela vysvetliť, že je ním dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (stredoškolským, vysokoškolským) alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť, pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa je aj dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania (okrem kurzu organizovaného podľa zákona o službách zamestnanosti) najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku. Je ním tiež dieťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti. Vyslovene sa v zákone uvádza, že ak je oprávnenou osobou dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, podmienkou nároku na náhradné výživné je aj riadne plnenie tejto povinnosti. Podľa veku si teda pravdepodobne povinnú desaťročnú školskú dochádzku ukončil. Keďže ďalej nepokračuješ v štúdiu, podľa zákona o náhradnom výživnom nespĺňaš túto základnú podmienku, a teda nárok na náhradné výživné nemáš. Ak by si nastúpil do školy a Tvoj zákonný zástupca (pravdepodobne je ním Tvoja mama) by chcel požiadať o náhradné výživné príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, k písomnej žiadosti o náhradné výživné je potrebné priložiť potvrdenie strednej školy alebo vysokej školy o Tvojej sústavnej príprave na povolanie štúdiom. Ďalšou podmienkou pre priznanie náhradného výživného je skutočnosť, že Tvoj otec neplní vyživovaciu povinnosť voči Tebe v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného. Exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Preto by bolo dobré, aby sa Tvoja mama pokúsila obrátiť na exekútora s návrhom na vykonanie exekúcie súdneho rozhodnutia (príp. súdom schválenej dohody), ktorým bol Tvoj otec zaviazaný prispievať na Tvoju výživu. Viac informácií o náhradnom výživnom, vrátane tlačiva žiadosti, môžeš získať na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pre úplnosť Ti uvádzam informáciu o štátnej sociálnej dávke – prídavku na dieťa, ktorou štát podporuje nezaopatrené deti (platí rovnaká definícia ako je uvedené vyššie). Teda podmienkou pre vyplácanie prídavku na dieťa vo výške 21,99 eura mesačne je tiež plnenie povinnej školskej dochádzky, resp. príprava na povolanie štúdiom. Ak by si začal navštevovať školu, chcela by som Ťa informovať tiež o možnosti Tvojho zákonného zástupcu požiadať o štipendium, určené pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, riaditeľa školy. Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti. Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje. Nevyhnutnou prílohou je potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberá dávku v hmotnej núdzi alebo doklad o výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb. Žiadosť môže byť podaná kedykoľvek v priebehu školského roka a štátna podpora bud žiakovi priznaná od prvého dňa mesiaca, keď o ňu požiadal. O priznaní štipendia rozhoduje riaditeľ školy. Výška mesačného štipendia je:
a) 25 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom známok horším ako 2,5 a najviac do 3,5 vrátane, teda aktuálne 21,13 eura,
b) 35 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s prospechom horším ako 2,0 a najviac do 2,5, teda aktuálne 29,59 eura,
c) 50 % sumy životného minima na nezaopatrené dieťa pre žiaka s priemerom 2,0 a lepším, teda aktuálne 42,26 eura.
Do pozornosti Ti tiež dávam odpoveď právničky Lenky zo dňa 24.11.2009 Nikolasovi, ktorému radila v podobnom probléme, v akom si sa ocitol aj Ty.
Tomi, snažila som sa načrtnúť možné východiská z Tvojho problému. V dnešnej spoločnosti sa kladie na vzdelanie veľký dôraz, a preto by som Ťa chcela povzbudiť, aby si sa aj napriek zlej finančnej situácii vo vašej domácnosti pokúsil ukončiť minimálne stredoškolské vzdelanie.

právnička Katka Ď.


"10.12 som dovrsila 18 rokov vcera som zistila ze som tehotna... Navstevujem Gymnazium som v tretom rocniku..Od 4 rocnika si chcem dat individualny plan..chcela by som sa spytat naco mam narok od statu ...myslim financie...mam vobec ja alebo moj partner na nieco narok? ..Za odpoved vopred dakujeme...."
michaela, Nové Mesto nad Váhom

Ahoj, Michaela,
školský zákon počíta aj s prípadmi tehotenstva a materstva žiačok, ktorým umožňuje vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu práve z tohto dôvodu. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy, a to na základe žiadosti plnoletého žiaka (príp. zákonného zástupcu, ak žiak nie je plnoletý). Pre zaujímavosť, o individuálnom učebnom pláne už písala dňa 24. 11. 2009 na tejto stránke právnička Lívia Wolfikovi. Materské je nemocenskou dávkou, poskytovanou z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Ide o dávku poskytovanú tým osobám, ktoré odvádzajú poistné na nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne. Okrem zamestnancov a povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb môžu mať nárok na materské aj dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Jednou zo základných podmienok nároku na materské je najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom. Okrem poistenky, ktorá dieťa porodila, má nárok na materské aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti (napr. otec dieťaťa po dohode s matkou najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok; iná fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará na základe rozhodnutia príslušného orgánu atď.). Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia ôsmich mesiacov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Nakoľko problematika štátnych sociálnych dávok je veľmi rozsiahla a je upravená osobitnými zákonmi, v ktorých sú upravené oprávnené osoby, podmienky nároku, vznik nároku, zánik nároku, výplata dávky, konanie o dávkach atď., uvádzam iba vo všeobecnosti niekoľko základných informácií k jednotlivým dávkam. Pokiaľ ide o štátne sociálne dávky, tieto nie sú podmienené, na rozdiel od dávok poskytovaných na základe sociálneho poistenia, platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb. Jednorazovými štátnymi sociálnymi dávkami sú príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Podmienky nároku na príspevok sú narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Príplatok k príspevku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Na nároku na príplatok k príspevku je oprávnená osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok, ak ide o narodenie prvého dieťaťa, druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami je prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Oprávnenou osobou, je okrem iných, predovšetkým rodič nezaopatreného dieťaťa. Na rodičovský príspevok má nárok rodič, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, riadne sa stará o dieťa a nevykonáva zárobkovú činnosť. Dieťa je vymedzené na účely tejto dávky vekom do troch rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, do šiestich rokov veku. Príslušný na vyplácanie vyššie uvedených štátnych sociálnych informácie je úrad práce, sociálnych vecí rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (ak máš trvalý pobyt v Novom meste nad Váhom, v Tvojom prípade to bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom). Podrobnejšie informácie, týkajúce sa štátnych sociálnych dávok nájdeš na webovej stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, v sekcii Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie štátnych sociálnych dávok. Pre viac informácií, týkajúcich sa uplatnenia nároku na dávky – podaním písomnej žiadosti, by si sa mala informovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že by si sa v budúcnosti domnievala, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepostupuje alebo nerozhoduje v súlade so zákonom, môžeš sa na verejného ochrancu práv obrátiť s podnetom. Spôsoby podania podnetu nájdeš na oficiálnej stránke verejného ochrancu práv. V náročnom období výchovy dieťaťa a súčasného štúdia na gymnáziu Ti budem držať palce.

právnička Katka Ď.


"Dobry den. Chcela by som sa opytat,ze ked moj biologicky otec zomrel a neplatil mi 3 roky pred smrtou ziadne vyzivne.Je mozne ze sa neda nikde vymoct to neplatene vyzivne a ani sirotske,pretoze on neplatil odvody socialnej poistovni.Moja mama pracuje a nemam pravo ani na nahradne vyzivne.Pisali sme na socialnu poistovnu a odpisali,ze nemam pravo na nic."
Silvia, 11 rokov

Milá Silvia,
asi Ťa veľmi svojou odpoveďou nepoteším. Podľa nášho právneho poriadku vyživovacia povinnosť neprechádza na dedičov, a keďže je to osobné právo dieťaťa, zaniká jeho smrťou i smrťou povinného. Keďže Tvoj otec zomrel, nie je možné si žiadnym spôsobom výživné spätne vymáhať. Čo sa týka sirotského dôchodku, na to, aby si ho mohla dostávať, treba splniť určité podmienky. Podľa zákona má nárok na sirotský dôchodok nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ. To však nie je všetko. Podmienkou je, aby rodič (príp. osvojiteľ), ktorý zomrel, splnil aj niektorú z týchto podmienok:

  • ku dňu smrti dostával zo Sociálnej poisťovne dôchodok (starobný, predčasný starobný alebo invalidný ) alebo
  • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
  • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ak Tvoj otec nedostával zo Sociálnej poisťovne žiadny dôchodok, tak môžeš mať nárok na sirotský dôchodok, ak bol vo veku, kedy sa odchádza do dôchodku (v súčasnosti je to 62 rokov) a zároveň bol aj 15 rokov dôchodkovo poistený. Ak by nesplnil ani túto podmienku, mohla by si mať nárok na sirotský dôchodok, ak bol Tvoj otec v posledných 10. rokoch pred smrťou aspoň 5 rokov poistený. No a napokon by si mala nárok na sirotský dôchodok, keby Tvoj otec zomrel na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Keďže Tvoj otec neplatil odvody do Sociálnej poisťovne, je možné, že nezískal potrebný počet rokov poistenia a z tohto dôvodu na priznanie sirotského dôchodku nevznikol nárok. Podľa zákona o náhradnom výživnom síce oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného, ale jej priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, by nemal presahovať 2,2 násobok sumy životného minima. Keďže Tvoja mama pracuje, jej príjem pravdepodobne presiahol túto sumu a z tohto dôvodu Ti nevznikol nárok ani na náhradné výživné. Záverom si Ti dovolím uviesť, že Sociálna poisťovňa a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny patria do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Ak by si sa Ty alebo Tvoja mama domnievali, že ich konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou došlo k porušeniu Vašich základných práv a slobôd, máte možnosť sa na verejného ochrancu práv obrátiť s podnetom. Viac informácií o verejnom ochrancovi práv ako aj o spôsobe podania podnetu, nájdeš na internetovej stránke www.vop.gov.sk.

právnička Lívia"Dobri den mam priatelku 16r ktora otetotnela je 5mesiaci ma narok na matersku?A na porodne a mked nie kto ma narok?"
Michal, 22 rokov, Spišská Nová Ves

Milý Michal,
materská je dávka nemocenského poistenia, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa, a preto by pre jej výplatu musela byť Tvoja priateľka nemocensky poistená. Zákon o sociálnom poistení totiž stanovuje, že poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Ak by spĺňala túto podmienku, nárok na materské by jej vznikol od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Povinne nemocensky poistení sú zamestnanci a niektoré samostatne zárobkovo činné osoby, pokiaľ dosiahli určitý príjem. Dobrovoľne nemocensky poistená môže byť fyzická osoba až po dovŕšení 16 rokov veku. Vzhľadom na vek Tvojej priateľky a vyššie uvedené podmienky nepredpokladám, že by spĺňala podmienky na výplatu materskej dávky. Po narodení dieťaťa však môže na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste jej trvalého pobytu podať žiadosť o rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, prípadne do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Vo svojej otázke sa pýtaš aj na „pôrodné“. Zrejme máš na mysli príspevok pri narodení dieťaťa. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Jedinou podmienkou, ktorú musí na získanie tohto príspevku Tvoja priateľka spĺňať, okrem narodenia dieťaťa je, že musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Pokiaľ Tvoja priateľka splní tieto podmienky, môže získať aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Žiadosť o príspevok a príplatok k príspevku si môže uplatniť taktiež na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste jej trvalého pobytu. Verím, že toto náročné, ale zároveň aj krásne obdobie života zvládnete a stanete sa skvelými rodičmi. Budem Vám pri tom držať palce.

právnička Janka"Dobrý deň, viem že mám už 19, čiže do kategórie dieťa nespadám, ale napriek tomu by ste mi veľmi pomohli keby ste mi odpovedali. Študujem v prvom ročníku na VŠ - denné štúdium. Počula som, že ak by som sa osammostatnila od rodičov bolo by možné aby som dostávala nejaké dávky (aké bohužiaľ neviem). Rodičia sa budú rozvádzať a viem, že otec by mi výživné neplatil (alebo by bolo len veľmi nízke lebo je nazamestnaný) a hoci mi mamka na školu pripieva ako vie, viem, že tie peniaze v rodinnom rozpočte veľmi chýbajú. 1. Naozaj takýto príspevok existuje? 2. Ako prebieha osamostantnie sa? 3. Musím mať odlišný trvalí pobyt?"
Tereza, 19 rokov

Ahoj, Tereza,
z toho, čo píšeš, mi vychádza, že dávka, o ktorú by mohlo ísť, je dávka v hmotnej núdzi. Pri rozhodovaní o nej sa určuje okruh tzv. „spoluposudzovaných osôb“, ktorých príjem sa zisťuje a na základe neho sa určí, či ide o osoby v hmotnej núdzi a aj akú sumu dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi dostanú.
Podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“). Jeho znenie si môžeš nájsť aj na portáli právnych predpisov cez stránku www.justice.sk, prípadne poradenstvo v tomto smere by Ti mali poskytnúť aj na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Tvojho bydliska.
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi určuje okruh spoluposudzovaných osôb nasledovne:
a) manžel a manželka,
b) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
Podľa toho, čo píšeš, za nezaopatrené dieťa by si bola považovaná. Pokiaľ ide o život v spoločnej domácnosti, zákon o pomoci v hmotnej núdzi v tomto smere odkazuje na definíciu domácnosti podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorej domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Podľa môjho názoru nie je teda rozhodujúce, kde máš trvalý pobyt, ale ako preukážeš, že nežiješ v spoločnej domácnosti s rodičmi.
V tejto súvislosti musím uviesť, že ak by si o dávku v hmotnej núdzi žiadala, príslušný úrad práce bude posudzovať aj to, či si si uplatnila všetky svoje zákonné nároky, ktorými si môžeš zabezpečiť základné životné potreby. Medzi tieto zákonné nároky patrí aj výživné. Budeš teda potrebovať rozsudky súdu o určení vyživovacej povinnosti od oboch rodičov. Dávku v hmotnej núdzi je možné vyplácať aj preddavkovo, postačí potvrdenie o tom, že si na príslušný súd dala návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Ak by si sa do vybavovania dávky v hmotnej núdzi pustila, a budeš už mať od rodičov určenú vyživovaciu povinnosť, môžeš úrad práce požiadať aj o to, aby Ti vyplácal prídavok na dieťa (§ 2 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov“). Finančné prostriedky si môžeš zabezpečiť aj prostredníctvom štipendia. Pozri si stránku www.studentskefinancie.sk, kde nájdeš podrobnosti.

právnička Marcela"Dobry den, potrebovala by som poradit v zalezitosti hmotnej nudze.Ja som na materskej a šbyvam s maminkou ktora nema robotu.Dostavam rodicovsky prispevok na dieta a mojej mame stiahli na nijakych 15eur davku v hmotnej nudzi.Nijako sa mi to nezda,kedze nam to spolocne vychadza na 210eur a 310eur je minimalna mzda pracujuceho.ako moze clovek s takej ciastky ako vychydza nam zaopatrit dieta a aj s toho poplatit vsetko byt,elektrinu a pod. posudzuju nas preto tak ze ja nemam 25 rokov. Nieje este nieco ako davky pre slobodnu matku?ako pre mna. Alebo nieco podobne ?"
Bianka, 23 rokov

Milá Bianka,
výšku dávky v hmotnej núdzi, ako aj jednotlivých príspevkov k dávke v hmotnej núdzi určuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Faktom je, že dávka slúži len na zabezpečenie tých najzákladnejších životných podmienok a nie je možné ju porovnávať s výškou minimálnej mzdy. Všetky informácie o určení jej výšky nájdeš na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa týka špeciálneho príspevku pre slobodnú matku, tak takýto príspevok náš právny poriadok nepozná. Slobodná matka však má možnosť podať návrh na súd na určenie vyživovacej povinnosti pre maloleté dieťa, ako aj návrh na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Obe vyživovacie povinnosti sa nárokujú od otca maloletého dieťaťa, pričom právo na príspevok sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. Tiež je možné podať žiadosť o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorú možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. O poskytnutí tejto dávky rozhoduje obec.

právnička Lenka