Ty a iné problémy v škole

"Dobrý deň, chcel by som sa Vás len spýtať či som povinný si na hodinách písať poznámky alebo je to len moja vlastná voľba. Máme v triede plno ľudí čo si ich nepíšu a učiteľka na nich nijako nereaguje a mne vynadala za to, že mi chýbala jedna strana, z poslednej hodiny a bola si na mňa sťažovať. Ďakujem za odpoveď"
Roman, 18 rokov, Prešov

Milý Roman,
isto uznáš, že zákon nemôže upravovať každý detail vyučovacieho procesu. To určite nie je možné a ani by to nebolo účelné. Školský zákon upravuje základné práva a povinnosti žiakov. Tak napríklad žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. Žiak má však aj určité povinnosti. Žiak je napríklad povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon neustanovuje inak, či rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. Rovnako aj učiteľ ako pedagogický zamestnanec má svoje práva a povinnosti. Učiteľ má napríklad právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií. Učiteľ je tiež povinný chrániť a rešpektovať práva žiaka, usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka, či vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Môj názor je, aj keď sa Ti asi nebude páčiť, že by si nemal riešiť svojich spolužiakov, ale predovšetkým svoj prístup k vyučovaniu. Ak od Teba učiteľka vyžaduje písanie poznámok z vyučovacej hodiny, tak má na to zrejme dobrý dôvod. Osobne si myslím, že písanie poznámok, a teda vnímanie učiva nielen pasívnym počúvaním, Ti môže len a len prospieť, nehovoriac o tom, že sa k nim vždy môžeš vrátiť, ak Ti niečo nie je jasné.

právnička Petra


"Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či učitel ma právo mi zobrať vec (mobil,svetielko ,..) a vrátiť mi ju nevedno kedy pripadne na konci šk. roka . Ďakujem :)"
fredy, 14 rokov
"Dobrý deň, chel by som sa spýtyť či učitel nie je povinny mi vraťiť odobranu vec ( napr. mobil,..) po skončení vyučovania a či na to existuje presny zákon prípadne paragraf . Ďakujem za odpoveď."
dredy, 14 rokov

Ahoj, „fredy a dredy“,
v súvislosti s uvedenými otázkami mi nedá neuviesť, že asi všetci vieme či sme počuli o problémoch, ktoré súvisia s používaním mobilných telefónov žiakmi v škole. Ide nielen o telefonovanie či smskovanie počas vyučovania, ale aj o vytváranie zvukových a obrazových záznamov bez súhlasu a vedomia dotknutej osoby. Žiaci zaznamenávajú svojich spolužiakov napríklad aj na toaletách, alebo pri prezliekaní na hodinu telesnej výchovy. Žiaci neraz „vyprovokovali“ učiteľa a potom si jeho reakciu nahrali na mobil, či obrazový záznam učiteľa doplnili nevhodným zvukovým záznamom. Veľkým problém je zverejňovanie takto vzniknutých záznamov na internete. Zanedbateľná nie je ani možnosť zneužívania mobilných telefónov pri písomkách. Mobilné telefóny však už dnes patria k nášmu každodennému životu, preto aj v školách je potrebné viesť deti k ich zodpovednému používaniu, a tiež aj k základným zásadám spoločenskej etikety v súvislosti s ich používaním. Zo školského zákona vyberám, že dieťa alebo žiak je okrem iného povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Iný všeobecne záväzný právny predpis používanie mobilov neupravuje a ani v uvedenej vyhláške už nenájdeme pravidlá odkladania či odoberania mobilov, alebo postihy za používanie mobilných telefónov cez vyučovanie. Preto odporúčam podrobne sa oboznámiť so školským poriadkom konkrétnej školy. Školský poriadok však tiež musí rešpektovať základné práva a slobody obsiahnuté v našej Ústave či v medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemôže byť v rozpore so zákonom či iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Vlastnícke právo a nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia  sú základnými ľudskými právami, ktoré patria každému bez rozdielu. Mobil je predovšetkým vlastníctvom jednotlivca a taktiež obsahuje údaje či informácie, ktoré tvoria súkromie jeho vlastníka. Odobratím mobilu i inej veci tiež učiteľ musí počítať s prípadnou zodpovednosťou za škodu, ako aj s možným zásahom do uvedených práv. Ak žiak s mobilom či inou vecou porušuje svoje povinnosti,  odporúčam učiteľom využívať výchovné opatrenia. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc,  Policajný zbor.  Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

právnička Henrieta


„Dobry den, prosim, potrebujem poradit. Chodim do 8 triedy-isiel som neskor do skoly.Dnes som sa v skole k p. ucitelke nezachoval spravne vyrusoval som ,ona ma upozornila, ze ked neprestanem tak mi struhne facku ja som sa postavil ze no nech mi ju da. Po stvrtej hodine ma zavolali do riaditelne-zastupca, ta p. ucitelka, triedna. Zastupca riesil dookola ako to bolo.drzali ma tam do siedmej hodiny. Chcel by som vediet, ci to nie je vela, nestihol som ani obed. Mrzi ma to, viem ze som urobil chybu ospravedlnil som sa. nemala by tam byt pri mne aspon nasa skolska psychologicka? ja navstevujem psych. poradnu-som niekedy vybusny to je pravda.“
Mako, 15 rokov


Ahoj, „mako“,
iste nečakáš, že Ťa pochválime. Určite nie. Tvoje správanie nebolo v poriadku. Dobré je, že to ľutuješ, že si sa ospravedlnil a najlepšie by bolo, keby si to už nikdy nezopakoval. Samozrejme musím povedať, že sa mi nepáči ani veta pani učiteľky: „...struhnem Ti facku“. Dohovor o právach dieťaťa zaručuje všetkým deťom aj to,  aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto dohovorom. Výchova a vzdelávanie podľa školského zákona sú založené okrem iného aj na princípoch  prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní, zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní. Ďalej zdôrazňujem, že dieťa alebo žiak je okrem iného podľa školského zákona povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak, konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole sa žiak musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Podľa tejto vyhlášky triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní žiaka. „Mako“, nepoznám všetky okolnosti prípadu. Bolo by dobré, aby ste sa s rodičmi podrobne oboznámili aj so školským poriadkom a verím, že aj na základe vyššie uvedeného sa s rodičmi poradíte o ďalšom postupe. Rozhovor rodičov s triednou učiteľkou i konkrétnou vyučujúcou, prípadne aj s vedením školy a objasnenie všetkých okolností prípadu v prospech Tvojho ďalšieho riadneho vzdelávania a výchovy a dodržiavania práv a plnenia povinností by mohol byť prínosom. Je tiež fajn, že navštevuješ psychologickú poradňu a verím, že svoju výbušnosť už ustrážiš.

právnička Henrieta


“Chcela by som sa spýtať že keď si nás chce učiteľ nechať po škole či s tým musia súhlasiť rodičia. PS. chodím na základnú školu 2. stupeň“

Júlia


Ahoj, Júlia,
školský zákon ani iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje „nechanie po škole“. Dieťa alebo žiak je podľa školského zákona povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať (samozrejme, ak školský zákon neustanovuje v konkrétnych prípadoch inak). Dieťa alebo žiak je tiež podľa školského zákona povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia. Preto odporúčam, aby tento problém riešili rodičia na pôde školy, najprv s triednym učiteľom, ak nebudete spokojní, potom s riaditeľom školy. Podľa školského zákona má okrem iného zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (príp. zástupca príslušného zariadenia) právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom, vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, dokonca aj zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Ak s riešením problému na pôde školy nebudete spokojní, môžu sa rodičia obrátiť na Štátnu školskú inšpekciu, pre urýchlenie postupu na príslušné inšpekčné centrum, ktoré je organizačnou súčasťou Štátnej školskej inšpekcie a nachádza sa v každom kraji.

právnička Henrieta


"Som deviatak a tento rok som pisal monitor. Napisal som test z matematiky na 80 % a patril som medzi najlepsich v skole. Ked ale prisli oficialne vysledky z NUCEM a ucitelka nam oznamila stav po ich upravach, zistil som, ze ma zrazu predbehli spoluziaci, ktori vypocitali menej prikladov ako ja. Ja som totiz tie tri vyskrtnute priklady mal vsetky spravne a nepripadali mi tazke. Hlasim sa na skolu, kde je 300 prihlasenych a beru 140. Vysledok monitoru je hlavnym kriteriom na prijatie. Bojim sa, ze ma nezoberu, ked ma teraz predbehli spoluziaci, ktori ani neskusili vypocitat priklady a dostali za to body navyse. Pripada mi to strasne nespravodlive, ak sa tam dostane niekto, kto sa na monitor ani nepripravoval. Citim sa diskriminovany. Rodicia sa obratili so staznostou na NUCEM aj na ministerstvo skolstva, ale NUCEM stanovisko nezmenil a tym ma predsa poskodil. Ja nemozem robit ako 14-rocny nic, ale rad by som aby ste mi poradili, ake kroky este mozu rodicia podniknut."
Tomas, 14 rokov

Ahoj, Tomáš,
na úvod uvádzam, že na uskutočňovanie monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania ministerstvo školstva zriadilo Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý zodpovedá za prípravu a metodické riadenie priebehu externých častí skúšok a testovanie žiakov v školách, spracovanie, vyhodnocovanie a uchovávanie výsledkov externého merania alebo testovania, a tiež určuje obsah externých častí skúšok alebo testovania zadávaných ministerstvom školstva. Školský zákon výslovne ustanovuje, že pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod. Ďalej školský zákon ustanovuje, že ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie uvedeného ustanovenia, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.Podľa antidiskriminačného zákona má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Je potrebné však povedať, že za diskrimináciu sa v zásade považuje také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, príp. skupinou ľudí, inak než s iným človekom, príp. s inou skupinou ľudí na základe jeho/ich odlišnosti z vyššie uvedených dôvodov. Záverom uvádzam, že na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v  rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu (viac na: www.vop.gov.sk).

právnička Henrieta


"dobry den,chcela by som sa opytat ci je pocet nultych hodin na stednych skolach vyhradeny zakonom alebo moze stredna skola urcit pocet nultych hodin do tyzdna ako chce?dakujem."
Dominika

Ahoj, Dominika,
vyhláška o stredných školách uvádza, že vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine, najskôr o 7.00 hodine. O počte „nultých hodín“ v rozvrhu hodín na stredných školách sa však školská legislatíva nezmieňuje. Možné je však, že vnútornými predpismi školy - v školskom poriadku by mohla byť táto otázka upravená. Je pochopiteľné, že príliš skoré ranné vstávanie sa Ti nemusí páčiť, na druhej strane škola musí zabezpečiť organizáciu vyučovania tak, aby boli splnené učebné osnovy a požiadavky na dotáciu hodín, a to pre všetky triedy. Ak si myslíš, že počet nultých hodín v Tvojom rozvrhu hodín je skutočne neprimeraný, mohli by ste postupovať jednotne všetci žiaci, ktorých sa to týka, a vzniesť požiadavku u triedneho učiteľa, príp. u riaditeľa školy, na zmenu rozvrhu hodín.

právnička Katka Ď.


"Dobrý deň,môj syn má 9rokov a je žiak 3triedy ZŠ.Deti tejto ZŠ majú pre ních veľký problém a poprosili ma,aby som napísal na Vašu stránku.Vedenie školy na podnet pani upratovačiek a pána školníka,zakázalo od 6.00h-8.00h vstup do školy hlavným vchodom z dôvodu zašpinenia vestibulu.Na vstupnej bráne je oznámenie,že v tomto čase je vchod sprístupnení len zamestnancom.Deti majú povolené vchádzať do školy zadným vchodom.Cesta k zadnému vchodu cez zimné mesiace nie je osvetlená , nieje tam žiadny pedagogický dozor a bol tam problém,keď cez plot tohto zadného vchodu nejaký pán fotil deti.Deti z 1stupňa majú strach .Ak si niektoré dieťa dovolí vojsť do školy cez hlavný vchod medzi 6.00h-8.00h je slovne napadnuté striehnucou pani upratovačkou,alebo pánom školníkom,ktorí čakajú oproti vchodu pohodlne usadení na radiátoroch.Prosím Vás v mene detí o radu ,ako tento problém vyriešiť.Deti Vám vopred ďakujú."
Nino, Malacky

Ahoj, Nino,
v Tvojom mene nám napísal Tvoj ocko, že vedenie školy rozhodlo o dočasnej úprave využívania hlavného vchodu školy preto,  že v ranných hodinách deti nadmerne znečistia vestibul. Z tohto dôvodu majú využívať zadný vchod, ktorý však podľa Vášho názoru nie je dostatočne bezpečný. Zákon hovorí jasne, školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach priamo s tým súvisiacich povinné zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov a poskytnúť na splnenie tejto povinnosti nevyhnutné informácie. Prevádzku a vnútorný režim konkrétnej školy alebo školského zariadenia upravuje školský poriadok, ktorého súčasťou by mali byť aj podrobnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a žiakov. Tvoj ocko neuviedol, akou formou vedenie školy rozhodlo o povinnosti žiakov chodiť do školy zadným vchodom, či sa o tom napríklad píše v školskom poriadku, s ktorým deti alebo rodičia ako zákonní zástupcovia detí vyjadrujú súhlas podpisom. Z pohľadu práva je vo všeobecnosti okrem iných veľmi významná zásada primeranosti, a to najmä v súvislosti s určitým obmedzovaním práv zo strany moci alebo autority. V skratke by sa jej obsah dal vysvetliť asi tak, že každé obmedzovanie musí byť primerané účelu. Možným dôvodom na rozhodnutie školy sa javí to, že upratovačkám sa nechce nanosenú špinu upratovať. Vylúčiť však nemožno ani riziko úrazov, ak upratovačky nestíhajú nanosenú špinu odstrániť v čase, keď hlavným vchodom prechádza veľa žiakov. Otázka však je, či potom príchod do školy zadným vchodom len neprenáša riziko na iný priestor. Určenie vchodu do školy samé o sebe možno len ťažko nazvať neoprávneným konaním školy. Ak však tento vchod nespĺňa požiadavky na bezpečnosť vo vzťahu k potrebám detí základnej školy, určite bude potrebné prehodnotiť doterajší spôsob riešenia uvedeného problému. Existuje viac možností, ako dosiahnuť spokojnosť obidvoch strán, teda školy aj žiakov.  Do pozornosti dávam predovšetkým vzájomnú komunikáciu a dohodu. Môžete sa obrátiť na riaditeľa školy a požiadať ho o stretnutie, na ktorom by si rodičia, deti a zástupcovia školy problém vydiskutovali. Vhodné bude totiž zistiť najskôr dôvody, prečo sa vedenie školy rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Ak by to nebolo možné, odporúčam obrátiť sa so sťažnosťou na školskú inšpekciu, ktorá vykonáva dohľad nielen nad výchovným a vzdelávacím procesom, ale aj nad materiálnymi a technickými podmienkami školy. Ohrozovanie bezpečnosti detí je neprípustné za akýchkoľvek okolností. Treba naň upozorniť čo najskôr a od kompetentných (vedenia školy) žiadať riešenie.

právnička Lenka


"Dobry den nastupujem do tretieho rocnika SOSaS Martin studujem dneny odbor kuchar s maturitou + nebudeme mat za cele styri rok odrobenej 1200 hodin praxe nebudeme pripusteny k maturite.Este sa chcem opytat ci mozeme robit poobedne a vikendy aj ked ja a niektory moji spoluziaci este nemame 18 rokov. Vopred dakujem za odpoved. Rene"
Peter

Ahoj, Peter/Rene,
podľa školského zákona stredná odborná škola zabezpečuje žiakom nielen teoretické vyučovanie, ale aj praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Z uvedeného vyplýva, že na strednej odbornej škole je požiadavka absolvovania praktického vyučovania bezpochyby legitímna. Čo sa týka času, kedy sa môže praktické vyučovanie organizovať, do úvahy treba brať najmä všeobecné pravidlá organizácie vyučovania, ktoré sú stanovené vyhláškami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vyučovanie žiakov stredných škôl mladších ako 18 rokov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny. Na základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, praktických školách, odborných učilištiach a jazykových školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na týchto školách nevyučuje. Hlavnými formami praktického vyučovania sú odborný výcvik, odborná alebo umelecká prax a praktické cvičenie. Odborný výcvik je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou, a to napr. zhotovovaním výrobkov, či poskytovaním služieb. Odborný výcvik žiakov prvého ročníka a žiakov druhého ročníka v jednom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Odborný výcvik žiakov vyšších ročníkov v jednom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín. Pokiaľ by si mal konkrétnejšie otázky ohľadom uvedenej problematiky, môžeš sa s nimi obrátiť aj na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré je gestorom predmetných právnych predpisov. Pre Teba, ako aj pre ostatných žiakov navštevujúcich našu stránku dodávam, že právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie, sú povinné utvárať podmienky na jeho výkon a plniť povinnosti ustanovené zákonom  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávajú inšpektoráty práce. 

právnik Ondrej J."Dobrý den chcela by som sa s vami poradit a spytat sa na nejake vhodne riesenie mojho problemu.Takze som studentkou sos-odbor casnik-servirka v tretom rocniku.Mame povinnu skolsku prax,ktora trva kazdy druhy tyzden po dobu 4dni/denne 7hodin.Dovoluje Ministerstvo školstva aby za nasu pracu dostavala peniaze skola a nie my??A aku mam moznost ak mam zdravotne problemy ktore mi nedovoluju vykonavat tuto prax.Viem ze je to sucastou mojho maturitneho oboru ale mam nejaku inu moznost ako prerusenie studia??Vopred dakujem za odpoved"
ana

Milá Ana,
je potrebné vychádzať z toho, že podľa školského zákona praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách a konzervatóriách. Praktické vyučovanie vytvára predpoklady na výkon povolania a pracovných činností. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností nevyhnutných pre výkon povolania a pracovných činností. Hlavnými formami praktického vyučovania sú:
      a) odborný výcvik,
      b) odborná alebo umelecká prax,
      c) praktické cvičenie.
Odborný výcvik je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou. Cvičné práce sa uskutočňujú formou zhotovovania výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností zodpovedajúcich povolaniu a pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania žiakov pripravuje. Odborná prax alebo umelecká prax je odborný vyučovací predmet praktického vyučovania. Odborná prax alebo umelecká prax sa podľa schválených vzdelávacích programov môže vykonávať aj v čase školských prázdnin.Praktické cvičenia sú zamerané na overenie a prehĺbenie teoretických poznatkov, nácvik a získanie zručností pri technologických, technických, ekonomických, zdravotníckych, grafických a iných činnostiach. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje skupinovou formou v školách, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach alebo individuálne na pracoviskách praktického vyučovania a pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Školským zariadením na výkon praktického vyučovania žiakov strednej odbornej školy sú stredisko odbornej praxe a školské hospodárstvo. Pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba. V niektorých prípadoch majú zamestnávatelia záujem, aby sa ich budúci zamestnanci už počas štúdia pripravovali a praktické poznatky už počas štúdia získavali priamo u budúceho zamestnávateľa. Zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, môže so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa uzatvoriť dohodu, v ktorej sa žiak zaviaže, že po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky alebo po skončení štúdia (prípravy na povolanie) zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitý čas, najviac tri roky. V týchto prípadoch podľa zákona žiakovi strednej odbornej školy sa môže poskytnúť finančné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovno-vzdelávacie ciele. Finančným zabezpečením je motivačné štipendium a odmena za produktívnu prácu. Motivačné štipendium sa môže poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky 65 % sumy životného minima. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove a vzdelávaní. Motivačné štipendium sa žiakovi uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie (teda budúceho zamestnávateľa), v prípade prípravy na výkon povolania a odborných činností, ktoré sú výkonom práce vo verejnom záujme, aj z prostriedkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Odmena za produktívnu prácu patrí žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu. Táto odmena sa uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Produktívnou prácou na účely zákona je zhotovovanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Za produktívnu prácu sa nepovažujú cvičné práce vykonávané žiakom počas praktického vyučovania. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % zo sumy určenej podľa osobitného predpisu. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka. Čo sa týka organizácie štúdia, zákon upravuje viacero možností, medzi nimi aj Tebou spomínané prerušenie štúdia, prestup na inú školu alebo zmenu študijného odboru. Podľa vývoja Tvojho zdravotného stavu a ďalších okolností môžeš zvážiť, ako budeš postupovať. Povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ strednej školy na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac na tri roky. Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore, a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.
Držím Ti palce v ďalšom štúdiu.

právnička Aďa