Ty a doklady

"prosim was vcera mi ukradli obciansky preukaz poradte mi prosim vas co mam robit .. a ked to pojdem nahlsit zaplatim aj nejaku pokutu alebo co ? a musia byt pritom aj mojirodicia ?"
megy

Milá Megy,
krádež občianskeho preukazu je nepríjemná, ale hlavne závažná vec, ktorú netreba podceňovať ani brať na ľahkú váhu. Občiansky preukaz je základný identifikačný doklad, ktorý obsahuje citlivé údaje o Tebe, vrátane Tvojho rodného čísla a bydliska. Predovšetkým je dôležité, aby si stratu občianskeho preukazu bez váhania, teda čo najrýchlejšie oznámila okresnému riaditeľstvu Policajného zboru príslušnému podľa  Tvojho bydliska alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, ak to bude rýchlejšie. Aj podľa zákona každý, komu bol odcudzený alebo kto stratil občiansky preukaz, je povinný bezodkladne nahlásiť jeho stratu alebo odcudzenie, inak sa dopúšťa priestupku, za ktorý je možné uložiť sankciu až do 33 eur. Urýchlené nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu je potrebné najmä preto, aby si predišla nepríjemným situáciám v budúcnosti. Mohlo by sa totiž stať, že by niekto Tvoj občiansky preukaz zneužil na rôzne podvodné konania (napr. na preukázanie totožnosti revízorovi v hromadnej doprave). Nahlásením straty alebo odcudzenia sa Tvoj ukradnutý občiansky preukaz stáva neplatným, pričom je dobré ponechať si na dlhšie obdobie potvrdenie o nahlásení straty alebo odcudzenia. Ak by totiž došlo k zneužitiu Tvojho občianskeho preukazu, v budúcnosti by sa mohli vyskytnúť problémy. Potvrdenie budeš potrebovať na to, aby si v takomto prípade vedela preukázať, že si odcudzenie ohlásila. Zároveň si budeš musieť vybaviť nový občiansky preukaz. Každý je povinný chrániť svoj občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím. Pokiaľ niekto poruší túto svoju povinnosť, taktiež sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 33 eur. Pretože Ti Tvoj občiansky preukaz bol ukradnutý, je možné, že Ti bude uložená pokuta za spáchanie priestupku.Nepoteší Ťa zrejme ani to, že za podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz sa platí správny poplatok vo výške 16,50 eura. Ak by sa Ti to stalo v priebehu dvoch po sebe  nasledujúcich rokoch opakovane, bol by správny poplatok až 33 eur. Zákon výslovne nepožaduje, aby aj nový občiansky preukaz vybavovali s Tebou rodičia tak, ako to bolo, keď si žiadala o vydanie prvého občianskeho preukazu. Pokiaľ však máš pochybnosti, či to sama zvládneš, pokojne svojich rodičov požiadaj o pomoc. 

právnička Martina„Ja a doklady - občiansky preukaz. Dobrý deň. Pomáham rómom s ich integráciou do spoločnosti. Chcem sa spýtať na vybavenie prvého občianskeho preukazu, pre občana SR, ktorý má 17 rokov a ešte stále nemá občiansky. Odrádza ho aj informácia, že keď pôjde na políciu dostane pokutu 331€, za to , že si tento doklad ešte nevybavil. Prosím o radu či sa dá pokute vyhnúť - ak by je dostal, nemal by ju z čoho zaplatiť, ako aj či si može chalan vybaviť občiansky aj bez pomoci rodičov. Aké doklady k tomu bude potrebovať? ĎAKUJEM.“

Rudo, 17 rokov, okres Galanta

Milý Rudo,
podľa zákona o občianskych preukazoch o vydanie prvého občianskeho preukazu je potrebné požiadať najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana. O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana, prípadne iný zákonný zástupca maloletého ako je opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy. Z uvedeného vyplýva, že prvý občiansky preukaz si nemôže vybaviť maloletá osoba sama. V prípade, že povinná osoba (zákonný zástupca) nemôže alebo nechce uvedenú povinnosť splniť, môže súd na základe žiadosti pre tento účel maloletému určiť opatrovníka. Spolu so žiadosťou o vydanie prvého občianskeho preukazu, je podľa zákona o občianskych preukazoch potrebné predložiť:
a) rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,
b) potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
c) ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze. Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydáva ohlasovňa pobytu, ktorou je príslušná obec, mesto, resp. v Bratislave a v Košiciach príslušná mestská časť. Podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je oslobodené od správnych poplatkov. V prípade nedodržania povinnosti ustanovenej zákonom o občianskych preukazoch je však možné dopustiť sa spáchania priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta. V tomto prípade by sa však spáchania priepustku dopustil rodič, resp. zákonný zástupca maloletého, nie samotný maloletý občan. V prípade nepožiadania o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej príslušným zákonom je možné uložiť pokutu maximálne do výšky 33 €. V prípade, že osoba tak neurobí ani na základe výzvy príslušného úradu, je možné uložiť pokutu až do výšky 165 €. Všetkým, ktorí majú otázky či pochybnosti ohľadom vybavovania občianskeho preukazu, odporúčam informovať sa priamo na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru, čím sa predíde zbytočnému šíreniu mylných a nepravdivých informácií. Zároveň uvádzam, že všetky vyššie uvedené, ako aj ďalšie užitočné informácie sa nachádzajú na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - www.minv.sk. Do pozornosti tiež dávam odpovede deťom, ktoré sa na nás obrátili s podobnými otázkami, zverejnené v rubrike „Ty a doklady“. Záverom si dovolím upozorniť, že splneniu si predmetnej povinnosti nie je možné sa vyhnúť a faktom je, že čím neskôr sa pristúpi k jej splneniu, tým horšie následky to môže mať. Preto sa neoplatí ďalej to odkladať.

právnička Lenka


"dobry den chcel by som sa spytat mam skoro 16 rokov a nemam obciansky preukaz matka je v zahranici a ja zijem u babky ale nie som zvereny do jej porucnictva poradte mi ako si ho mam vybavit dakujem"
enriko

Ahoj, Enriko,
je najvyšší čas to doriešiť, pretože občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Je zjavné, že informácie v tejto oblasti sú Ti známe, preto iba na úvod v krátkosti uvediem, že o vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca maloletého“), najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana. Neviem, aké prekážky a dôvody bránia Tvojej matke zrealizovať vybavenie Ti občianskeho preukazu (dočasným) návratom na Slovensko.  Chcem upozorniť, že priestupku sa dopustí ten, kto nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej zákonom. Za spáchanie takéhoto priestupku možno uložiť pokutu.
Sú tu dve možnosti riešenia. Obe sú súdne:
1. Súd ustanoví kolízneho opatrovníka v prípadoch, ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený.
2. Obrátiť sa na súd s návrhom na zmenu Tvojho zákonného zástupcu (návrh môže podať napríklad babka, otca nespomínaš), pretože Tvoj zákonný zástupca má oveľa viacej povinností ako len vybaviť Ti občiansky preukaz, o riadnom plnení rodičovských práv a povinností ani nehovorím.

právnik Marian"ahojte :) moja mamina ide tento týždeň v s kamarátkami na Ukrajinu a ja som sa veľmi tešila pretože som mala ísť tiež, ale dnes som počula že musím mať pas platný 3 mesiace po tom ako vstúpim na územie Ukrajiny ale my vlastne by sme vstúpili a odišli z ich územia v ten istý deň. Mne však platnosť pasu končí 3,12,2011 je pravda že musí byť platný ešte 3 mesiace? nie je iná možnosť keď ideme len na "otočku"? začínam byť zúfalá. predom ďakujem za odpoveď."

Timea, 13 rokov, Bratislava

Milá Timea,
všeobecne platí, že pri ceste do zahraničia treba dbať na potrebnú platnosť cestovného pasu. Krajiny môžu vyžadovať (a zvyčajne vyžadujú) ako podmienku vstupu aj to, aby bol pas platný aj nejakú dobu od dátumu vstupu na ich územie (napr. 3 alebo aj 6 mesiacov), aj keď je to len na jeden deň. Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny je možné získať od Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo na veľvyslanectve konkrétnej krajiny na Slovensku.

právnička Lenka


„Dobrý den , mám 15 rokov ale ešte nemám OP.Mám len Cestovný pas .Chcela by som ísť do Talianska čo potrebujem ? Potrebujem dáky suhlas rodičou? Dakujem"
Miška, 15 rokov

Milá Miška,
všeobecne platí, že ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, musí sa preukázať vlastným platným cestovným pasom a písomným povolením rodičov, vyhotoveným v jazyku krajiny do ktorej cestuje, pričom pravosť podpisu rodičov na povolení overí notár. Na druhej strane, ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča v rámci Európskej únie na občiansky preukaz, malo by mať k dispozícii písomné povolenie rodičov, ktorých pravosť podpisu na povolení je overená notárom. Na cestu do zahraničia teda občiansky preukaz nepotrebuješ, pokiaľ máš platný cestovný pas. Viacej informácii o ceste do konkrétnej krajiny získaš priamo na internetových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pričom je možné konkrétnu vec aj telefonicky konzultovať. Zároveň si Ťa však dovolím upozorniť, že každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný mať občiansky preukaz, a teda pri dovŕšení veku 15 rokov je aj povinný požiadať o jeho vydanie. Pokiaľ sa totiž nevieš preukázať platným občianskym preukazom, hoci si povinná ho mať, môžeš sa dopustiť spáchanie priestupku. Preto Ti odporúčam, aby si v sprievode svojho zákonného zástupcu (rodiča) o vydanie občianskeho preukazu čo najskôr požiadala.

právnička Lenka