Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa

14.01.2014

Presne o 3 mesiace nadobudne účinnosť Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa (OP3 CRC). Práve 14. januára 2014 ho totiž ratifikoval potrebný počet štátov (10), čo podľa článku 19 Protokolu znamená, že nadobudne účinnosť 3 mesiace od uvedeného dátumu, teda 14. apríla 2014.

Od tohto dátumu deti – obete porušenia práv vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa niektorým zo štátov, ktoré Opčný Protokol ratifikovali (teda aj SR), sa po vyčerpaní dostupných opravných prostriedkov na národnej úrovni budú môcť domáhať ochrany svojich práv na Výbore OSN pre práva dieťaťa.

Viac informácií, ako aj samotný text Protokolu a ďalšie materiálly nájdete na stránke Medzinárodnej koalície za Opčný Protokol TU. 
Zobraziť všetky